REKLAMA

PUŁAWY: wyniki finansowe

2021-04-15 06:31
publikacja
2021-04-15 06:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_S.A._za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_S.A._za_2020_rok.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_za_2020_rok.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_S.A._oraz_Grupy_Kapitalowej_Grupa_Azoty_Zaklady_Azotowe_Pulawy_za_2020_rok.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_jednostkowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_jednostkowe_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_jednostkowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_jednostkowe_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_sprawozdania.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 2 757 155,00 3 137 472,00 616 234,00 729 339,00
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 625 089,00 790 344,00 139 710,00 183 724,00
III. Zysk/(strata) brutto z działalnosci kontynuowanej 276 120,00 360 394,00 61 714,00 83 777,00
IV. Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 221 967,00 283 848,00 49 610,00 65 984,00
V. Zysk/(strata) netto za okres 221 967,00 283 848,00 49 610,00 65 984,00
VI. Całkowity dochód za okres 219 696,00 276 013,00 49 103,00 64 162,00
VII. Ilość akcji (w szt.) 19 115 000,00 19 115 000,00 19 115 000,00 19 115 000,00
VIII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 11,61 14,85 2,59 3,45
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 584 358,00 696 770,00 130 606,00 161 972,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -449 866,00 -536 214,00 -100 546,00 -124 649,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -166 753,00 -89 340,00 -37 270,00 -20 768,00
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -32 261,00 71 216,00 -7 210,00 16 555,00
Dane bilansowe według stanu na dzień 31.12.2020r./ 31.12.2019r.
XIII. Aktywa trwałe 3 834 890,00 3 224 352,00 830 998,00 757 157,00
XIV. Aktywa obrotowe 1 511 299,00 1 642 345,00 327 490,00 385 663,00
XV. Aktywa razem 5 346 189,00 4 866 697,00 1 158 488,00 1 142 820,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 526 647,00 497 219,00 114 121,00 116 759,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 254 546,00 920 001,00 271 853,00 216 039,00
XVIII. Kapitał własny 3 564 996,00 3 449 477,00 772 514,00 810 022,00
Do przeliczenia danych w pozycjach dotyczących:
- sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przyjęto średni kurs Euro,obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w raportowanym okresie, tj.:
za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. - kurs 4,4742,
za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. - kurs 4,3018,
- sprawozdania z sytuacji finansowej przyjęto średni kurs Euro ustalony przez NBP na ostatni dzień bilansowy, tj.:
na dzień 31 grudnia 2020r. - kurs 4,6148,
na dzień 31 grudnia 2019r. - kurs 4,2585.
W odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz dzień 31 grudnia 2019 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu.xhtml List Prezesa Zarządu
List_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdESList_Prezesa_Zarzadu.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu - podpis
Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_2020.xhtmlWybrane_jednostkowe_dane_finansowe_2020.xhtml Wybrane jednostkowe dane finansowe za 2020 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. za 2020 rok.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. za 2020 rok.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. za 2020 rok.xhtml.XAdESJednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. za 2020 rok.xhtml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok - podpisy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za 2020 rok.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za 2020 rok.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za 2020 rok.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy za 2020 rok.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za 2020 rok - podpisy
GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtmlGA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok
GA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml.XAdESGA_ZA_Pulawy_SzB_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2020 rok - podpisy
oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_jednostkowe_2020.xhtmloswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_jednostkowe_2020.xhtml Oświadczenie Zarządu dot. Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
oswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_jednostkowe_2020.xhtml.XAdESoswiadczenie_Zarzadu_zgodnosc_jednostkowe_2020.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu dot. Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok - podpisy
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_jednostkowe_2020.xhtmloswiadczenie_Zarzadu_audytor_jednostkowe_2020.xhtml Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2020
oswiadczenie_Zarzadu_audytor_jednostkowe_2020.xhtml.XAdESoswiadczenie_Zarzadu_audytor_jednostkowe_2020.xhtml.XAdES Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2020 - podpisy
Oswiadczenie_RN_sprawozdania.xhtmlOswiadczenie_RN_sprawozdania.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu 2020
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki