REKLAMA

PROTEKTOR: Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.

2020-09-07 15:12
publikacja
2020-09-07 15:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020, Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) informuje, że w dniu 7 września 2020 roku Spółka zawarła umowę z Komendą Główną Policji z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”) na produkcję i dostawę 3 500 par trzewików służbowych w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) oraz od 1 000 do maksymalnie 2 300 par trzewików służbowych w zamówieniu opcjonalnym w ramach jednego zadania.

Wartość oferty na realizację zamówienia wynosi 1 314 572,30 zł netto, tj. 1 616 924,00 zł brutto łącznie za zamówienie podstawowe (975 730 zł brutto) i opcjonalne (641 194 zł brutto).

Ostateczny termin realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą to nie później niż 19.06.2021 r. dla zamówienia podstawowego oraz nie później niż 19.06.2021 r. (opcja nr 1) i 02.06.2021 r. (opcja nr 2) r. dla zamówienia opcjonalnego.

Zamawiający ma możliwość skorzystania z opcji dodatkowego zamówienia w określonych w umowie terminach. Skorzystanie z opcji po terminie zależne jest od zgody Spółki.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne:

1) 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w razie odstąpienia w całości lub części od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

2) 0,2% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w określonych terminach, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy.

Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Spółka ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi, której okres jest zrównany z łącznym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące.

Umowa zabezpieczona jest gwarancją należytego wykonania w wysokości 10% wynagrodzenia za zamówienie podstawowe.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-07 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2020-09-07 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki