REKLAMA

MIRBUD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2022-05-16 14:59
publikacja
2022-05-16 14:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_do_R.b.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_w_Spólce_i_liczbie_glosów_z_tych_akcji_w_dniu_ogloszenia_160522doc.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularze_dla_pelnomocnika_14.06.22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_wyników_oceny_sprawozdań.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_VI_2022_RN_-_przyjęcie_sprawozdania_z_wyników_oceny_sprawozdań.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_dzialalności_RN_w_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_VII_2022_RN_-_przyjęcie_sprawozdania_z_dzialalności_RN_w_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_MIRBUD_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_XI_2022_RN_-_przyjęcie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_MIRBUD_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-16
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w Skierniewicach na dzień 14 czerwca 2022 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000270385 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ §1 i §2, w zw. z art. 395, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Skierniewicach (96-100), przy ul. Unii Europejskiej 18.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Sprawy organizacyjne:

a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok.

5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok.

e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021,

f) podziału zysku netto Spółki za rok 2021,

g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,

h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021,

i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021,

j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021,

k) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji,

l) przyjęcia Polityki Różnorodności.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
Spółka na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

pkt 2a) - prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

Zarząd niezwłocznie jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

pkt 2b) - prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected] projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

pkt 2c) - prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

pkt 2d) - sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej www.mirbud.pl

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] - najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zgodnie z art. 4121 § 5 k.s.h. MIRBUD S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji.

MIRBUD S.A. zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wątpliwości, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

pkt 2e) - możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zgodnie z 4022 pkt 2 lit (e) – (g) k.s.h w związku z art. 4065 § 1 k.s.h oraz art. 4111 § 1 k.s.h., Zarząd MIRBUD S.A. informuje, iż nie będzie możliwe: (i) udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie będzie możliwa dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której istniałaby możliwość wypowiadania się w toku obrad walnego zgromadzenia, przy przebywaniu w innym miejscu niż miejsce obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz nie będzie możliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia, (ii) wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną (Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną). Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

pkt 2f) - prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia:

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pytanie Akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. przypada na dzień 29 maja 2022 roku.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 29 maja 2022 roku będzie Akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

b) oraz w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu (po dniu 16 maja 2022 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (do dnia 30 maja 2022 r.) złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub na stronie internetowej Spółki www.mirbud.pl

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mirbud.pl
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał do R.b.pdfProjekty uchwał do R.b.pdf Projekty uchwał
Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_w_Spółce_i_liczbie_głosów_z_tych_akcji_w_dniu_ogłoszenia_160522doc.pdfInformacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_w_Spółce_i_liczbie_głosów_z_tych_akcji_w_dniu_ogłoszenia_160522doc.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji
Formularze_dla_pełnomocnika_14.06.22.pdfFormularze_dla_pełnomocnika_14.06.22.pdf Formularz dla pełnomocnika
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań
Uchwała VI_2022 RN - przyjęcie sprawozdania z wyników oceny sprawozdań.pdfUchwała VI_2022 RN - przyjęcie sprawozdania z wyników oceny sprawozdań.pdf Uchwała RN ws przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdań
Sprawozdanie RN z działalności RN w 2021.pdfSprawozdanie RN z działalności RN w 2021.pdf Sprawozdanie z działalności RN w 2021 roku
Uchwała VII_2022 RN - przyjęcie sprawozdania z działalności RN w 2021.pdfUchwała VII_2022 RN - przyjęcie sprawozdania z działalności RN w 2021.pdf Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania z działalności RN
sprawozdanie o wynagrodzeniach MIRBUD za 2021.pdfsprawozdanie o wynagrodzeniach MIRBUD za 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Uchwała XI_2022 RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach MIRBUD za 2021.pdfUchwała XI_2022 RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach MIRBUD za 2021.pdf Uchwała RN ws. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-16 Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2022-05-16 Paweł Korzeniowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki