REKLAMA

Język migowy włączony do podstawy programowej? RPO ma uwagi do rozporządzenia MEiN

2023-04-21 10:18
publikacja
2023-04-21 10:18

W rozporządzenia MEiN w sprawie publicznych placówek oświaty nie przewidziano dotychczasowego wymogu, by w jednej grupie byli wychowankowie w zbliżonym wieku – napisał rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek do szefa MEiN. Zaapelował też o włączenie polskiego języka migowego do podstawy programowej.

Język migowy włączony do podstawy programowej? RPO ma uwagi do rozporządzenia MEiN
Język migowy włączony do podstawy programowej? RPO ma uwagi do rozporządzenia MEiN
fot. Maciej Jarzębiński / / FORUM

"Ustalając skład grupy wychowawczej uwzględnia się indywidualne potrzeby rozwojowe i specyficzne problemy wychowawcze wychowanków" – stanowi projekt. Nie przewidziano jednak dotychczasowego wymogu, aby w ramach jednej grupy byli wychowankowie w zbliżonym wieku – podkreślił Marcin Wiącek w wystąpieniu w sprawie placówek wychowawczych dla nieletnich.

RPO uważa, że należy utrzymać dotychczasowy wymóg, aby w skład jednej grupy wchodzili wychowankowie w zbliżonym wieku – inaczej może powstać ryzyko poważnych nadużyć, gdyż różnice w rozwoju emocjonalnym i fizycznym między 10. a 18. rokiem życia są bardzo znaczne.

Konieczne byłoby też zwiększenie liczby osób opiekujących się wychowankami w nocy – stwierdza Wiącek.

"Regulacja taka była zawarta także w poprzednim, nieobowiązującym już rozporządzeniu. Tak jak dotychczas opiekę taką mają sprawować co najmniej dwie osoby – w tym jeden wychowawca – w przypadku placówki, w której przebywa do 36 wychowanków. W przypadku, gdy w MOW jest więcej niż 36 wychowanków, liczbę sprawujących opiekę w porze nocnej zwiększa się co najmniej o jedną osobę na każdych kolejnych 36 wychowanków. A zatem w placówce, w której przebywa 72 wychowanków, opiekę powinny sprawować trzy osoby" – wskazuje RPO.

RPO – który wykonuje także zadania organu monitorującego wdrażanie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – zwraca się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka również o działania na rzecz zwiększenia dostępności systemu edukacji dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu.

Zdaniem rzecznika system edukacji powinien być bardziej dostępny dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu.

"Konieczne wydaje się zatem przyjęcie polskiego języka migowego jako naturalnego sposobu komunikacji osób głuchych w Polsce i wdrożenie jego nauczania w procesie edukacyjnym. PJM należy zaś włączyć do podstawy programowej jako przedmiot, nie zaś zajęcia dodatkowe. Konieczne jest również wprowadzenie dwujęzycznej edukacji osób z niepełnosprawnością słuchu" – podkreślił Wiącek.

Wskazał, że art. 70 konstytucji RP przyznaje każdemu prawo do nauki i zobowiązuje władze publiczne do zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. Na podstawie art. 24 ust. 1 konwencji Polska zobowiązała się do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do wykształcenia bez dyskryminacji i na zasadach równych szans. Jednym z obowiązków wynikających z konwencji jest zapewnienie, że edukacja osób, w szczególności dzieci, które są głuche lub głuchoniewidome, będzie prowadzona w najodpowiedniejszych językach i przy pomocy sposobów i środków komunikacji najodpowiedniejszych dla jednostki.

Rzecznik zwrócił też uwagę, że zgodnie z preambułą Prawa oświatowego szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do obowiązków rodzinnych i obywatelskich na podstawie zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Zadaniem państwa jest zapewnienie takiego systemu kształcenia, który będzie zmierzał do pełnego rozwoju potencjału ucznia, talentów i kreatywności, a także zdolności przy pełnym wykorzystaniu jego możliwości. Podejmowane działania powinny gwarantować, że osoby z niepełnosprawnościami nie będą wykluczone z systemu edukacji ze względu na swoją niepełnosprawność. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/

Źródło:PAP
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki