89,55 zł
2,17% 1,90 zł
Dino Polska SA (DNP)

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dino Polska S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
RB_12_2018_PL_ZAL_1_Zyciorys_Slawomir_Jakszuk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_PL_ZAL_2_Zyciorys_Maciej_Polanowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_PL_ZAL_3_Zyciorys_Eryk_Bajer.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_PL_ZAL_4_Zyciorys_Piotr_Nowjalis.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Slawomir_Jakszuk.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Maciej_Polanowski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Eryk_Bajer.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2018_CV_-_Piotr_Nowjalis.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 12 / 2018 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2018-05-21
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dino Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2018 r., w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dino Polska powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:
• pana Eryka Bajera,
• pana Sławomira Jakuszka,
• pana Piotra Nowjalisa
• pana Macieja Polanowskiego,
Ponadto Spółka informuje, że w dniu 21 maja 2018 r. wpłynęło do niej pismo, w którym Pan Tomasz Biernacki, korzystając z uprawnień określonych w §13 pkt 4 ppkt 1 Statutu Spółki, powołał siebie w skład Rady Nadzorczej Dino Polska, w której będzie pełnił funkcje przewodniczącego.
W załączeniu Spółka przekazuje CV nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Dino Polska, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Ponadto panowie Sławomir Jakszuk oraz Piotr Nowjalis oświadczyli, że spełniają kryteria niezależności określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.


Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
RB 12_2018 PL ZAŁ 1 Życiorys Sławomir Jakszuk.pdfRB 12_2018 PL ZAŁ 1 Życiorys Sławomir Jakszuk.pdf PL Życiorys Sławomir Jakszuk
RB 12_2018 PL ZAŁ 2 Życiorys Maciej Polanowski.pdfRB 12_2018 PL ZAŁ 2 Życiorys Maciej Polanowski.pdf PL Życiorys Maciej Polanowski
RB 12_2018 PL ZAŁ 3 Życiorys Eryk Bajer.pdfRB 12_2018 PL ZAŁ 3 Życiorys Eryk Bajer.pdf PL Życiorys Eryk Bajer
RB 12_2018 PL ZAŁ 4 Życiorys Piotr Nowjalis.pdfRB 12_2018 PL ZAŁ 4 Życiorys Piotr Nowjalis.pdf PL Życiorys Piotr Nowjalis
RB 12_2018 CV - Sławomir Jakszuk.pdfRB 12_2018 CV - Sławomir Jakszuk.pdf EN CV Sławomir Jakszuk
RB 12_2018 CV - Maciej Polanowski.pdfRB 12_2018 CV - Maciej Polanowski.pdf EN CV Maciej Polanowski
RB 12_2018 CV - Eryk Bajer.pdfRB 12_2018 CV - Eryk Bajer.pdf EN CV Eryk Bajer
RB 12_2018 CV - Piotr Nowjalis.pdfRB 12_2018 CV - Piotr Nowjalis.pdf EN CV Piotr Nowjalis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<strong><span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Current
Report No. 12/2018 of 21 May 2018 </font></span></strong><br/><br/>
</p>
<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Appointment
of Supervisory Board Members in Dino Polska S.A.<br/></font></span><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D"><span> </span><span lang="EN-US"><br/></span><span><strong>Body
of the report: </strong></span></font><br/>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">In
connection with the elapse of the current term of office of the
Company’s Supervisory Board, Dino Polska S.A. („Company”) reports that
on 21 May 2018 the Ordinary Shareholder Meeting of Dino Polska appointed
the following persons to the Company’s Supervisory Board for its new
term of office:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Mr.
Eryk Bajer, </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Mr.
Sławomir Jakuszek,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Mr.
Piotr Nowjalis,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 4.8pt; line-height: 18.0pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Mr.
Maciej Polanowski.</font></span><br/><br/><span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Moreover,
the Company reports that on 21 May 2018 it received a letter in which
Mr. Tomasz Biernacki, exercising the rights prescribed by §13 item 4
sub-item 1 of the Company’s Articles of Association, appointed himself
to the Supervisory Board of Dino Polska in which he will serve in the
capacity of its chairman.</font></span>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Enclosed
the Company conveys the CVs of the newly-appointed Supervisory Board
members.<br/>According to the declarations the foregoing persons have
submitted, they do not conduct any competitive activity with respect to
Dino Polska, they do not participate in a competing company as partners
in a civil law partnership, a commercial law partnership or as members
of a governing body in a corporation, nor do they participate in any
competitive legal person as members of its governing body. According to
the declarations the newly-appointed Supervisory Board members have
submitted, they do not appear in the Register of Insolvent Debtors kept
on the basis of the Act on the National Court Register.</font></span>
</p>
<p align="justify" style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<span lang="EN-US"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D">Moreover,
Mr. Sławomir Jakszuk and Mr. Piotr Nowjalis have declared that they meet
the independence criteria specified in attachment no. II to the
Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of
non-executive or supervisory directors of listed companies and on the
committees of the (supervisory) board and the Best Practices of WSE
Listed Companies 2016.</font></span>
</p>
<span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><font size="10.5pt" face="Helvetica" color="#4D4D4D"><br style="line-height: 107%">
Legal basis: § 5 section 5 of the Finance Minister’s Regulation of 29
March 2018 on the current and periodic information conveyed by securities
issuers and the conditions for recognizing the information required by the
legal regulations of a non-member state as equivalent</font></span>

<p style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 12.0pt; margin-left: 0cm; line-height: 15.6pt; background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">
<br/>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-21 Szymon Piduch Prezes Zarządu
2018-05-21 Michał Krauze Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl