161,8000 zł
-3,52% -5,9000 zł
Dino Polska SA (DNP)

Informacja o prywatnej emisji obligacji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o prywatnej emisji obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
DINO Polska S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 – „Rozważana emisja obligacji „Dino Polska” S.A. w ramach ustanowionego programu emisji obligacji”, informuje, iż w dniu 17 czerwca 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji, w ramach programu emisji obligacji Spółki z dnia 21 września 2017 roku (z późniejszymi zmianami), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2017, 1.700 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2019 o wartości nominalnej 100.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 170.000.000 PLN („Obligacje”).

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniami wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 483, z późń. zm.) i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,30 punktu procentowego w skali roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 26 czerwca 2019 roku i zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 26 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 9/2019 – Information about a private bond issue


Date: 17
June 2019


Body
of the report:


DINO
Polska S.A. (“Company”), in reference to the current report
no. 5/2019 – “Dino Polska S.A. bond issue under
consideration within the framework of the established bond issuance
program”, hereby reports that on 17 June 2019, the Company’s
Management Board adopted a resolution on the issue, under the Company’s
Bond Issue Program of 21 September 2017 (as amended), which the Company
reported in current report no. 19/2017, of 1,700 secured bearer Bonds,
series 1/2019, with the par value of PLN 100,000 each and the total par
value of PLN 170,000,000 (“Bonds”).


The
Bonds will be secured by sureties of selected Dino Polska S.A. Group
companies. The issue price of the Bonds will be equal to their par
value. The Bonds will be offered for purchase pursuant to Article 33
Item 2 of the Bond Act of 15 January 2015 (consolidated text: Journal of
Laws of 2018, Item 483, as amended) and will bear interest at the
variable interest rate – WIBOR 3M plus a fixed margin of 1.30 percentage
points per annum.


The
Bonds will be issued on 26 June 2019 and recorded in the records kept by
mBank S.A. The Bonds will be registered in the securities depository run
by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. and introduced to be
traded in the alternative trading system run by Warsaw Stock Exchange
S.A. or BondSpot S.A.


The
redemption date was set for 26 June 2022.

Legal
basis: Article
17 (1) of Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC –
confidential information.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Michał Krauze Członek Zarządu
2019-06-17 Jakub Macuga Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.