43,3500 zł
2,48% 1,0500 zł
Ciech SA (CIE)

Rozpoczęcie negocjacji warunków pozyskania przez Spółkę finansowania

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Rozpoczęcie negocjacji warunków pozyskania przez Spółkę finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody na pozyskanie przez Spółkę finansowania („Uchwała NWZ”) (o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.), informuje, że w związku z otrzymaniem od wybranych instytucji finansowych wiążących ofert udzielenia Spółce zabezpieczonego finansowania, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi warunków udzielenia Spółce trzyletnich kredytów odnawialnych w EUR albo PLN, zapewniających możliwość pozyskania finansowania o równowartości do 500.000.000 PLN („Kredyty”).

Proponowane przez instytucje finansowe główne warunki udostępnienia Kredytów są zasadniczo zgodne (z zastrzeżeniem marży i okresu finansowania) z warunkami udostępnienia kredytu rewolwingowego w ramach umowy kredytów nadrzędnych oraz odnawialnych („Umowa Kredytów Konsorcjalnych”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30 października 2015 r., oraz w raportach bieżących nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. i 5/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. W przypadku pozyskania Kredytów, Kredyty zostaną zabezpieczone pakietem zabezpieczeń wspólnych zabezpieczających m.in. wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów Konsorcjalnych, w ramach i w nawiązaniu do upoważnienia udzielonego w Uchwale NWZ.

Negocjacje mogą zakończyć się zawarciem umowy lub umów dotyczących udostępnienia Kredytów z jednym lub wszystkimi instytucjami finansowymi lub odstąpieniem przez Spółkę od podpisania dokumentacji i pozyskania finansowania.

Potencjalne pozyskanie Kredytów jest związane z realizacją przez grupę kapitałową Spółki celów strategicznych określonych w Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 opublikowanej w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, a także umożliwi dopasowanie struktury finansowania korporacyjnego do realizowanych inwestycji poprzez zastąpienie części finansowania krótkoterminowego finansowaniem długoterminowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Commencement of
negotiating the terms of and conditions of procuring financing by the
Company


Text of the report:


The Management Board of CIECH
S.A. with its registered seat in Warsaw (the “Company”), in
reference to the resolution of the Extraordinary General Meeting of 28
January 2019 concerning the consent for the Company to secure financing
(the “EGM Resolution”) (of which the Company informed in
the current report No. 4/2019 of 28 January 2019), informs that, today,
in connection with the receipt of commitment letters from select
financial institutions concerning granting secured financing to the
Company, it made the decision to commence negotiations with select
financial institutions of the terms of granting to the 
Company three-year EUR or PLN denominated
revolving facilities providing for the option of obtaining financing
equivalent to the amount of up to PLN 500,000,000 (the “Facilities”).The principal terms of granting
the Facilities proposed by the financial institutions are fundamentally
the same (except for margin and financing period) as the terms of
granting a revolving facility under a senior and revolving facilities
agreement (the “Consortium Facilities Agreement”)
of which the Company advised in the current report
No. 38/2015 of 30 October 2015, and in the current reports No. 1/2018 of
9 January 2018 and No. 5/2018 of 6 April 2018. If the Facilities are
obtained, the Facilities will be secured with a joint security package
that would secure, inter alia, the receivables under the
Consortium Facilities Agreement, as a part of and in relation to the
authorisation granted in the EGM Resolution.


The negotiations are to be
completed by the conclusion of one or several agreements concerning the
granting of the Facilities with one or all of the financial institutions
or the Company foregoing the signing of the documentation and obtaining
the financing.


The potential obtainment of the
Facilities is related to the achievement by the Company’s group of the
strategic goals set out in the Strategy of the CIECH Group for 2019-2021
published in the current report No. 34/2018 of 5 December 2018, and will
enable to tailor the corporate financing structure to the investments in
progress by replacing some of the short-term financing with long-term
financing.

Legal
basis:
Article 17(1) of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC – inside information

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-28 Dawid Jakubowicz Prezes Zarządu
2019-03-28 Artur Osuchowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.