REKLAMA

CAVATINA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2023-04-27 22:10
publikacja
2023-04-27 22:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
CAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400LL41Q1CCOZ9M08-2022-12-31-pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400LL41Q1CCOZ9M08-2022-12-31-pl.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_CHSA_Sprawozdanie_z_badania_(SSF).xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_CHSA_Sprawozdanie_z_badania_(SSF).T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Cavatina_Holding_SSF.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
I. Przychody z najmu i aranżacji (umów z klientami) 72 691,00 40 445,00 15 505,00 8 836,00
II. Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 105 205,00 257 261,00 22 432,00 56 201,00
III. Zysk z działalności operacyjnej 79 446,00 241 995,00 16 940,00 52 866,00
IV. Zysk (strata) brutto 34 916,00 235 375,00 7 445,00 51 420,00
V. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 27 147,00 189 620,00 5 788,00 41 424,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -125 217,00 -121 452,00 -26 699,00 -26 532,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 232,00 -504 328,00 -4 740,00 -110 175,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 62 172,00 744 356,00 13 261,00 162 612,00
IX. Środki pieniężne 46 748,00 132 025,00 9 971,00 28 842,00
X. Liczba akcji (średnia ważona w okresie) 25 389 881,00 20 706 417,00 25 389 881,00 20 706 417,00
XI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 1,07 9,16 0,23 2,00
XII. Liczba akcji (średnia ważona w okresie) 25 389 881,00 20 783 148,00 25 389 881,00 20 783 148,00
XIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 1,07 9,12 0,23 1,99
XIV. Aktywa razem 2 608 242,00 2 498 169,00 556 140,00 543 151,00
XV. Kapitał Własny 1 081 032,00 1 053 900,00 230 502,00 229 139,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 161 310,00 1 075 174,00 247 619,00 233 764,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 365 900,00 369 095,00 78 018,00 80 249,00
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu:
- na 31 grudnia 2022 r.: 1 euro = 4,6899 zł,
- na 31 grudnia 2021 r.: 1 euro = 4,5994 zł,
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
- kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2022 r.: 1 euro = 4,6883 zł,
- kurs średni w okresie styczeń-grudzień 2021 r.: 1 euro = 4,5775 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
CAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtmlCAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml Pismo Zarządu
CAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING-PismoZarzadu-2022-12-31-PL.xhtml.xades podpis PZ
CAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtmlCAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności
CAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING-SzD-2022-12-31-PL.xhtml.xades podpis SZzD
259400LL41Q1CCOZ9M08-2022-12-31-pl.zip259400LL41Q1CCOZ9M08-2022-12-31-pl.zip Sprawozdanie finansowe GK CHSA
259400LL41Q1CCOZ9M08-2022-12-31-pl.zip.xades259400LL41Q1CCOZ9M08-2022-12-31-pl.zip.xades podpis SSF
22 CHSA Sprawozdanie z badania (SSF).xhtml22 CHSA Sprawozdanie z badania (SSF).xhtml Sprawozdanie z badania
22 CHSA Sprawozdanie z badania (SSF).T.xhtml.xades22 CHSA Sprawozdanie z badania (SSF).T.xhtml.xades podpis SB
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtmlCAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml Oświadczenie RN_KA
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_KA.xhtml.xades podpis RN_KA
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtmlCAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml Oświadczenie RN_SF
CAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING_Oswiadczenie_RN_SF.xhtml.xades podpis RN_SF
CAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtmlCAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml Wskaźnik ZN
CAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING_Wskaznik_ZN.xhtml.xades podpis WZN
Cavatina Holding SSF.zipCavatina Holding SSF.zip
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki