REKLAMA

BOMI: Zakończenie subskrypcji oraz sprzedaży akcji

2007-08-24 17:01
publikacja
2007-08-24 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2007
Data sporządzenia: 2007-08-24
Skrócona nazwa emitenta
BOMI
Temat
Zakończenie subskrypcji oraz sprzedaży akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego BOMI Spółka Akcyjna niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia oferty: oferta rozpoczęła się w dniu 26 lipca 2007 r. i zakończyła się w dniu 30 lipca 2007 r.
2. Data przydziału: przydziału Akcji Oferowanych dokonano w dniu 10 sierpnia 2007 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją i sprzedażą: Ofertą Subskrypcji objętych było 2.000.000 akcji serii J, Ofertą Sprzedaży objętych było 656.948 akcji serii B oraz 1.646.548 akcji serii G.
4. Stopa redukcji w Transzy Otwartej dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 92,5853%, stopa redukcji dla pozostałych osób z Transzy Otwartej wyniosła 96,2927%. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie było redukcji.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: 20 939 274
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 4 303 496.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 23 zł za każdą akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach - w Transzy Otwartej: 531 osób, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 783 osoby.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach - w Transzy Otwartej: 529 osób, w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 783 osoby.
10. Żaden subemitent nie objął papierów wartościowych w ramach wykonania umowy o subemisję (nie zawarto umowy o subemisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 98 980 408 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Zaksięgowane do dnia dzisiejszego oraz szacowane koszty oferty wyniosły 4 007 tys. zł, w szczególności:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 2 731 tys. zł,
b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 228 tys. zł,
d) promocja oferty: 1 048 tys. zł.
Koszty przypadające na Spółkę wyniosły 3 477 tys. zł, natomiast Sprzedający ponieśli w związku z ofertą koszty w wysokości 530 tys. zł.
Koszty emisji w części przypadającej na Spółkę zostaną rozliczone w księgach rachunkowych i ujęte w sprawozdaniu finansowym zgodnie art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, tzn. zostaną zarachowane na zmniejszenie kapitału zapasowego powstałego z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii J wynosi 1,74 zł.
Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-08-24 Stanisław Okonek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki