REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Rejestracja zmian Statutu Alior Banku S.A.

2023-08-16 17:34
publikacja
2023-08-16 17:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Alior_Bank_Uchwala_ZWZ_32_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_Alior_Banku_08.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Alior_Bank_Resolution_AGM_32_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Articles_of_Association_Alior_Bank_08_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-16
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Alior Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o rejestracji w dniu 16 sierpnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 10 maja 2023 r. w uchwale nr: 32/2023 („Uchwała”).

Treść Uchwały oraz tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zmiany w niej przyjęte stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Alior_Bank_Uchwała ZWZ 32_2023.pdfAlior_Bank_Uchwała ZWZ 32_2023.pdf Uchwała ZWZ
Statut Alior Banku_08.2023.pdfStatut Alior Banku_08.2023.pdf Statut Alior Banku
Alior_Bank_Resolution AGM 32_2023.pdfAlior_Bank_Resolution AGM 32_2023.pdf AGM Resolution
Articles of Association Alior Bank 08_2023.pdfArticles of Association Alior Bank 08_2023.pdf Alior Bank Articles of Association

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Registration of the amendments to the Articles of Association of Alior
Bank S.A.The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") hereby
informs on registration on August 16, 2023 by the District Court for the
Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the
National Court Register the amendments to the Bank's Articles of
Association, adopted by the Annual General Meeting of the Bank on May
10, 2023 under resolution No. 32/2023 (“Resolution”).


The content of the Resolution and the consolidated text of the Bank’s
Articles of Association including the amendments adopted therein, are
presented in attachments to this report.


Legal basis: § 5 para 1 of the Regulation of the Minister of Finance of
March 29, 2018, on current and periodic information published by issuers
of securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-16 Paweł Broniewski Wiceprezes Zarządu
2023-08-16 Jacek Polańczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki