REKLAMA

AALLIANCE: Zakończenie subskrypcji akcji serii D

2020-09-14 20:27
publikacja
2020-09-14 20:27
Zarząd Arts Alliance S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

1)Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 26 sierpnia 2020 roku,
Data zakończenia subskrypcji: 9 września 2020 roku.

2)Data przydziału akcji:

Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii D. Subskrypcja doszła do skutku, tj. zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, w związku z czym w dniu 9 września 2020 roku Emitent dokonał ich przydziału.

3)Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała emisję 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4)Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy.

Redukcja nie wystąpiła.

5)Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych i opłaconych 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6)Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D były obejmowane po cenie równej 10 zł za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii D.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości objęte przelewem na rachunek bankowy Spółki.

7)Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji podpisano jedną umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednym inwestorem.

8)Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały objęte przez jednego inwestora.

9)Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D nie uczestniczyli subemitenci.

10)Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D wyniosły:
•przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ok. 5.000 zł,
•wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,
•sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,
•promocja oferty: 0,00 zł.

O zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki