Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLANTA POLAND SA

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ATLANTA POLAND SA z siedzibą w Gdańsku - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku („Wezwanie”) jest ogłoszone łącznie przez następujące podmioty:

1) ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: Załogowa 17 (80-557), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000162799 („Spółka”);

2) Rockfield Holding AG z siedzibą w Zug, Szwajcaria oraz

3) Rockfield Jurata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

(„Wzywający”),

w związku z planowanym nabyciem akcji Spółki, uprawniających łącznie z akcjami Spółki posiadanymi obecnie przez Wzywających będących stronami porozumienia zawartego dnia 6 grudnia 2018 roku („Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 512), („Ustawa”), do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Niniejsze wezwanie jest ogłoszone na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 Ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r. poz. 1748) („Rozporządzenie”).

Wszelkie wskazania w Wezwaniu wyrażone w procentach, prezentowane są w zaokrągleniu do setnej części procenta

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 2.468.957 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, wyemitowanych przez Spółkę („Akcje”). Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i są notowane na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) i oznaczone kodem ISIN PLATLPL00018. Wszystkie Akcje są tego samego rodzaju i o tożsamych uprawnieniach, a każda Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje reprezentują łącznie 40,53% (słownie: czterdzieści procent i 53/100) ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniają łącznie do 40,53% (słownie: czterdzieści procent i 53/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

firma siedziba adres
1 ATLANTA POLAND S.A Gdańsk Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
2 Rockfield Holding AG Zug (Szwajcaria) Untermüli 9, 6300 Zug Szwajcaria
3 Rockfield Jurata Sp. z o.o. Gdańsk Załogowa 17, 80-557 Gdańsk

Wzywający w ramach Wezwania działają łącznie w związku z Porozumieniem.

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

firma siedziba adres
1 ATLANTA POLAND S.A Gdańsk Załogowa 17, 80-557 Gdańsk
2 Rockfield Holding AG Zug (Szwajcaria) Untermüli 9, 6300 Zug Szwajcaria

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma (nazwa): Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Podmiot Pośredniczący”, „Dom Maklerski BOŚ”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Numer telefonu: (22) 50 43 104

Nr faks: (22) 50 43 349

Adres poczty elektronicznej: makler@bossa.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji

W wyniku Wezwania:

1. Spółka zamierza nabyć 1.218.381 (słownie: milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) Akcji, stanowiących 20% (słownie: dwadzieścia) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1.218.381 (słownie: milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20% (słownie: dwadzieścia) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2. Rockfield Holding AG zamierza nabyć 1.250.576 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) Akcji, stanowiących 20,53% (słownie: dwadzieścia i 53/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 20,53% (słownie: dwadzieścia i 53/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających Akcje, w przypadku gdy liczba Akcji objętych zapisami w wyniku Wezwania nie osiągnie wszystkich 2.468.957 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) Akcji będących przedmiotem Wezwania zostało wskazane w pkt. 8 Wezwania.

W wyniku nabycia wszystkich Akcji objętych Wezwaniem, Spółka oraz Rockfield Holding AG, wraz z Rockfield Jurata Sp. z o.o. zamierzają łącznie posiadać wszystkie akcje w Spółce, tj. 6.091.904 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje Spółki, reprezentujące łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do 6.091.904 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. do 100 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy czym, zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 650) („KSH”) Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych (w tym prawa głosu) z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Wszystkie Akcje, które będą nabywane przez Spółkę oraz Rockfield Holding AG w ramach Wezwania są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi w KDPW pod kodem ISIN PLATLPL00018 i każda uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona

Spółka oraz Rockfield Holding AG zobowiązują się nabyć Akcje objęte zapisami pod warunkiem, że nabywane Akcje łącznie z akcjami Spółki posiadanymi przez Wzywających uprawniać będą do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. zapisami objętych zostanie przynajmniej 397.710 Akcji (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć) stanowiących 6,53% (słownie: sześć i 53/100) ogólnej liczby akcji Spółki, odpowiadające 397.710 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć), głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki uprawniających do wykonania 6,53% (słownie: sześć i 53/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem niewykonywania przez Spółkę zgodnie z 364 § 2 KSH praw z akcji własnych.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia, Wzywający zastrzegają sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się powyższego warunku.

Zgodnie z § 4 ust. 3 oraz ust. 4 Rozporządzenia, w przypadku, gdy Wzywający podejmą decyzję o nabyciu Akcji pomimo nieziszczenia się warunku, o którym mowa powyżej, informacje o nieziszczeniu się warunku w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjęli decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku, zostaną przekazane w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy, niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym warunek miał się ziścić, oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek miał się ziścić.

7. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

Na dzień ogłoszenia Wezwania Spółka nie posiada akcji własnych. Po przeprowadzeniu Wezwania Spółka zamierza osiągnąć liczbę 1.218.381 (słownie: milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) Akcji, stanowiących 20% (słownie: dwadzieścia) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1.218.381 (słownie: milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 20% (słownie: dwadzieścia) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem niewykonywania przez Spółkę zgodnie z 364 § 2 KSH praw z akcji własnych.

Na dzień ogłoszenia Wezwania Rockfield Holding AG posiada liczbę 3.473.860 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt) Akcji, stanowiących 57,02% (słownie: pięćdziesiąt siedem i 2/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 57,02% (słownie: pięćdziesiąt siedem i 2/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,02% (słownie: pięćdziesiąt siedem i 2/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po przeprowadzeniu Wezwania Rockfield Holding AG zamierza osiągnąć liczbę 4.724.436 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć) Akcji, stanowiących 77,55% (słownie: siedemdziesiąt siedem i 55/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 77,55% (słownie: siedemdziesiąt siedem i 55/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 77,55% (słownie: siedemdziesiąt siedem i 55/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Spółka oraz Rockfield Holding AG, wraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. zamierzają łącznie posiadać wszystkie akcje w Spółce, tj. 6.091.904 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje Spółki, reprezentujące łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do 6.091.904 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. do 100% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przy czym, zgodnie z art. 364 § 2 KSH Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych (w tym prawa głosu) z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

W wyniku Wezwania Spółka oraz Rockfield Holding AG: jako podmioty nabywające zamierzają nabyć łącznie 2.468.957 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) Akcji uprawniających do 2.468.957 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do 40,53% (słownie: czterdzieści procent i 53/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym odpowiednio:

1. w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami w wyniku Wezwania nie przekroczy 1.250.576 Akcji, wszystkie Akcje nabędzie Rockfield Holding AG,

2. w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami w wyniku Wezwania będzie większa niż 1.250.576 Akcji, 1.250.576 Akcji nabędzie Rockfield Holding AG a nadwyżkę Akcji ponad 1.250.576 Akcji nabędzie Spółka.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju.

Cena, za którą Spółka oraz Rockfield Holding AG zobowiązują się nabyć Akcje wynosi 4,20 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia groszy) za jedną Akcję („Cena”). Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju, w związku z tym, że każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami tego samego rodzaju, w związku z tym, że każda jedna Akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Cena określona w pkt. 9 nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z art. 79 Ustawy, tj. nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, wynosi 3,64 złotych (słownie: trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze) za jedną Akcję.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu akcjami Spółki na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie którym dokonywany był obrót akcjami Spółki, wynosi 3,87 złotych (słownie: trzy złote osiemdziesiąt siedem groszy) za jedną Akcję.

Uwzględniając wymagania art. 79 ust. 2 Ustawy, Cena nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający podmioty od nich zależne, podmioty wobec nich dominujące zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, za akcje Spółki, która wynosi 2,30 złotych (słownie: dwa złote trzydzieści groszy) za jedną Akcję.

Wzywający nie nabywał również akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed dniem przekazania Wezwania.

11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania: 6 grudnia 2018 roku

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 7 stycznia 2019 roku

Data zakończenia przyjmowania zapisów: 6 luty 2019 roku

Planowana data realizacji transakcji na GPW: 11 luty 2019 roku

Planowana data rozliczenia transakcji: 13 luty 2019 roku

Wzywający mogą podjąć decyzję o skróceniu okresu przyjmowania zapisów w przypadku osiągnięcia celu Wezwania, tj. złożenia zapisów na sprzedaż wszystkich Akcji objętych Wezwaniem. Jeżeli Wzywający postanowią skrócić termin przyjmowania zapisów, podadzą ten zamiar do wiadomości publicznej w terminie przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem skróconego terminu przyjmowania zapisów tj. zgodnie z § 5 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia.

Wzywający mogą (jednorazowo lub wielokrotnie), wedle własnego uznania, podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesięciu) dni. Na podstawie § 7 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomią o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje może zostać (jednorazowo lub kilkakrotnie) wydłużony zgodnie z przepisami prawa łącznie do nie więcej niż 120 dni, w szczególności w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności wskazujących na możliwość niezrealizowania celu Wezwania, a Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni, na podstawie § 5 ust. 3 pkt 1 lit. (a) Rozporządzenia. Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 1 lit. a Rozporządzenia, Wzywający zawiadomią o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia, przewidywana liczba i terminy transakcji nabycia Akcji mogą ulegać zmianie. Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia zmiany te mogą być wprowadzane nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywających

Podmiotem dominującym wobec Spółki w sposób bezpośredni, tj. jako większościowy akcjonariusz jest Rockfield Holding AG.

Podmiotem dominującym wobec Rockfield Jurata Sp. z o.o. w sposób bezpośredni, tj. jako większościowy udziałowiec Rockfield Trading Limited z siedzibą na Cyprze.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Rockfield Holding AG oraz Rockfield Trading Limited jest Pan Dariusz Mazur.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Spółki oraz Rockfield Holding AG zostały podane w pkt. 12 powyżej.

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Wzywający są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Na dzień ogłoszenia Wezwania Spółka nie posiada akcji własnych.

Na dzień ogłoszenia Wezwania Rockfield Jurata Sp. z o.o. posiada liczbę 149.087 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem) Akcji, stanowiących 2,45% (słownie: dwa i 45/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 2,45% (słownie: dwa i 45/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,45% (słownie: dwa i 45/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rockfield Trading Limited jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Rockfield Jurata Sp. z o.o., jako jej większościowy udziałowiec.

Na dzień ogłoszenia Wezwania Rockfield Holding AG posiada liczbę 3.473.860 (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt) Akcji, stanowiących 57,02% (słownie: pięćdziesiąt siedem i 2/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 57,02 % (słownie: pięćdziesiąt siedem i 2/100) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Rockfield Holding AG oraz Rockfield Trading Limited jest Pan Dariusz Mazur.

Przez Rockfield Jurata Sp. z o.o. oraz Rockfield Holding AG, Pan Dariusz Mazur posada liczbę 3.622.947 (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) Akcji, stanowiących 59,47% (słownie: pięćdziesiąt dziewięć i 47/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 3.622.947 (słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) Akcji, głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 59,47% (słownie: pięćdziesiąt dziewięć i 47/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Żadne inne podmioty dominujące lub zależne Wzywających nie posiadają akcji Spółki.

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

W wyniku Wezwania, Wzywający wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi zamierzają łącznie osiągnąć 100% akcji Spółki, czyli 6.091.904 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) akcje Spółki, reprezentujące łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające łącznie do 6.091.904 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. do 100 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem niewykonywania przez Spółkę zgodnie z 364 § 2 KSH praw z akcji własnych.

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Liczba akcji Spółki oraz odpowiadająca jej procentowa liczba głosów w posiadaniu Spółki oraz Rockfield Holding AG jako nabywających Akcje w ramach Wezwania, zostały wskazane w pkt. 14 Wezwania.

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

Wszystkie podmioty nabywające Akcje są jednocześnie podmiotami wzywającymi, zatem niniejsza informacja została udzielona w pkt. 15 Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje - jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje

Spółka oraz Rockfield Holding AG występują jednocześnie w roli podmiotów nabywających Akcje oraz wzywających, będąc w porozumieniu o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Jednocześnie Spółka jest spółką zależną od Rockfield Holding AG, która z kolei jest kontrolowana przez Pana Dariusza Mazura.

Podmiotem dominującym wobec Rockfield Jurata Sp. z o.o. w sposób bezpośredni, tj. jako większościowy udziałowiec, jest Rockfield Trading Limited z siedzibą na Cyprze.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Rockfield Holding AG oraz Rockfield Trading Limited jest Pan Dariusz Mazur.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania odbywać się będzie w następujących oddziałach Podmiotu Pośredniczącego w Wezwaniu:

Lp. Oddział/Miasto Kod Ulica Telefon
1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744-10-44
3 Częstochowa 42-200 Al. NMP 2 (34) 361-00-03; (34) 361 00 59
4 Gdańsk 80-824 Podwale Przedmiejskie 30 (58) 320-88-48
5 Katowice 40-048 Kościuszki 43 (32) 606-76-20
6 Kielce 25-102 Warszawska 31 (41) 344-45-25
8 Kraków 31-068 Stradomska 5a/10 (12) 433-71-40
9 Łódź 90-368 Piotrkowska 166/168 (42) 636-00-05
11 Poznań 60-523 Dąbrowskiego 79A (61)841-14-12; (61) 847-91-16
12 Rzeszów 35-017 Moniuszki 8 (17) 853-42-04
13 Szczecin 70-535 Wielka Odrzańska 18/2 (91) 434-44-30
14 Warszawa 00-517 Marszałkowska 78/80 (22) 504-33-00
15 Wrocław 50-107 Sukiennice 6 (71) 344-82-02

Zapisy będą przyjmowane w godzinach między 9.00 – 17.00.

W powyższych miejscach zostaną udostępnione egzemplarze dokumentu Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

Zapisy na sprzedaż Akcji można również przekazać za pomocą listu poleconego lub kuriera przesyłając na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Wezwanie – ATLANTA POLAND S.A.”.

Szczegóły dotyczące składania zapisów opisano w pkt. 37 Wezwania.

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, Spółka oraz Rockfield Holding AG nie będą nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Rockfield Holding AG oraz Spółka nabędą Akcje objęte zapisami w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami Wezwania. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi zgodnie z § 10 Rozporządzenia, nie później niż trzeciego dnia roboczego od daty ich zawarcia.

Prognozowane daty, w których zostaną przeprowadzone transakcje oraz ich rozliczenie wskazane zostały w pkt. 11 Wezwania.

21. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż

zdematerializowane

Nie dotyczy - wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są zdematerializowane.

22. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

23. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

24. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

25. Tryb i sposób dokonania zamiany - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

26. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

Nie dotyczy. Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

27. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiotami wzywającymi do sprzedaży Akcji są Spółka, Rockfield Jurata Sp. z o.o. oraz Rockfield Holding AG, będący podmiotem dominującym wobec Spółki, tj. podmiotem dysponującym bezpośrednio większością głosów w Spółce, będącej emitentem Akcji objętych Wezwaniem.

28. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Podmiotami nabywającymi Akcje są Spółka oraz Rockfield Holding AG, będący podmiotem dominującym wobec Spółki, tj. podmiotem dysponującym bezpośrednio większością głosów w Spółce, będącej emitentem Akcji objętych Wezwaniem.

29. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nie dotyczy. Wezwanie nie jest ogłaszane pod jakimkolwiek warunkiem prawnym. Nie są wymagane jakiekolwiek decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji w Wezwaniu ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji w Wezwaniu.

30. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia, Wzywający wskazują, że ogłoszenie Wezwania następuje pod spełnieniu się następujących warunków:

1. podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, zgodnie z § 25 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki;

2. podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych;

3. złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w pkt. 11 Wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w pkt. 6 Wezwania, przy czym zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia, Wzywający zastrzegają sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami w ramach Wezwania pomimo nieziszczenia się powyższego warunku.

Warunki wskazane w pkt. 1 i 2 powinny ziścić się najpóźniej w terminie rozpoczęcia przyjmowania zapisów w ramach ogłaszanego Wezwania.

Zgodnie z § 4 ust. 3 oraz ust. 4 Rozporządzenia, informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się wszystkich powyższych warunków w terminach określonych w Wezwaniu zostaną przekazane w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy, niezwłocznie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym warunek się ziścił lub miał się ziścić, oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek się ziścił lub miał się ziścić.

31. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Zamiarem Wzywających jest posiadanie 100% akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający osiągną łącznie próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający podejmą czynności skierowane na przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, zgodnie z art. 82 Ustawy i przy poszanowaniu uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym. Działania Wzywających mają na celu doprowadzenie do przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Wobec powyższego Wzywający zamierzają współdziałać przy podejmowaniu czynności prowadzących do nabycia wszystkich akcji będących w posiadaniu podmiotów innych, niż Wzywający, w szczególności w zakresie następujących czynności:

a. wspólne ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki;

b. przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki zgodnie z przepisami Ustawy w przypadku osiągnięcia progu co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c. dążenie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o dematerializacji akcji;

d. wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

32. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wszystkie podmioty nabywające są jednocześnie podmiotami wzywającymi, zatem niniejsza informacja została udzielona w pkt. 31 Wezwania.

33. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Odstąpienie od Wezwania jest możliwe jedynie w wypadku, jeżeli po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Spółki po cenie nie niższej niż Cena, wskazana w punkcie 9 niniejszego Wezwania, zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy.

34. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

35. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

36. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie rozliczenia Wezwania zostało ustanowione w formie blokady depozytu pieniężnego na rachunkach pieniężnych Spółki oraz Rockfield Holding AG, prowadzonych przez Dom Maklerski na podstawie umów świadczenia usług brokerskich zawartych pomiędzy Nabywającymi a Domem Maklerskim, z których to rachunków środki pieniężne będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celu opłacenia transakcji nabycia Akcji w ramach Wezwania. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości stanowiącej równowartość nie mniej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie ceny nabycia wskazanej w punkcie 9 powyżej. Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane przez Podmiot Pośredniczący do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z zaświadczeniem o zamiarze ogłoszenia Wezwania, zgodnie z art. 77 ust 1 Ustawy.

37. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

a. Zawarcie Porozumienia

Wzywający zawarli porozumienie, które spełnia kryteria wskazane w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Stronami Porozumienia są Spółka, Rockfield Holding AG oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o.. Przedmiotem porozumienia jest nabycie akcji od pozostałych akcjonariuszy Spółki w celu osiągniecia poziomu co najmniej 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co skutkować będzie przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy mniejszościowych. W konsekwencji na Walnym Zgromadzeniu Spółki zapadnie decyzja dotycząca dematerializacji akcji Spółki oraz ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym.

Wobec powyższego Wzywający zamierzają współdziałać przy podejmowaniu czynności prowadzących do nabycia wszystkich akcji będących w posiadaniu podmiotów innych, niż Wzywający w szczególności w zakresie następujących czynności:

a. wspólne ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich Akcji Spółki;

b. przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki zgodnie z przepisami Ustawy w przypadku osiągnięcia progu co najmniej 90 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

c. dążenie do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o dematerializacji akcji;

d. wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

Wzywający zobowiązali się ponadto do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w celu podjęcia:

a. przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 KSH, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych;

b. uchwały o dematerializacji akcji po uprzednim przeprowadzeniu wykupu i nabyciu przez Spółkę, Rockfield Holding AG oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o. wszystkich akcji Spółki.

Porozumienie zostało zawarte do dnia 31 maja 2019 roku lub do dnia w którym akcje Spółki zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i nastąpi zniesienie ich dematerializacji.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy porozumienie przewiduje, że o ile podmioty działające w porozumieniu nie uzgodnią inaczej, wszystkie obowiązki określone w przepisach rozdziału 4 Ustawy odnoszące się do stron porozumienia jako podmiotów działających w porozumieniu wykonywane będą przez Rockfield Holding AG.

b. Walne Zgromadzenie

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje w odpowiedzi na Wezwanie, nastąpi odbycie Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 KSH, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.

c. Prawo właściwe

Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu i będzie realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiejkolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

d. Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

e. Opłaty i prowizje

Dom Maklerski BOŚ S.A. nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się na Wezwanie, w związku ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru.

Wzywający nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

f. Dokonywanie zmian w treści Wezwania

Wzywający mogą dokonywać zmian w treści Wezwania w drodze ogłoszenia dokonanego zgodnie z § 3 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia, w szczególności w zakresie liczby akcji, jakie zamierza nabyć, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7 Rozporządzenia.

g. Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z kopią treści Wezwania oraz wzorami odpowiednich formularzy, niezbędnymi do dokonania zapisu na Akcje w ramach Wezwania, zostaną udostępnione przez Dom Maklerski BOŚ S.A. wszystkim domom maklerskim oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a także będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w placówkach Domu Maklerskiego BOŚ S.A. wyszczególnionych w pkt. 19 Wezwania.

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ S.A.

Osoby zamierzające dokonać zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych:

- dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz

- zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającemu (ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie), potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.

3. Złożyć w jednej z placówek Domu Maklerskiego BOŚ, których lista wskazana została w pkt. 19 Wezwania, nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej oraz zapis na Akcje na odpowiednim formularzu. Osobą uprawnioną do dokonania zapisu jest właściciel Akcji lub jego pełnomocnik.

Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaż Akcji drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem kuriera, powinny dokonać następujących czynności:

1. Złożyć nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie), w domu maklerskim lub w banku prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych:

- dyspozycję blokady Akcji z datą ważności do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz

- zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Nabywającego z terminem obowiązywania do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

2. Na tej podstawie biuro maklerskie dokonujące blokady Akcji wystawi świadectwo depozytowe na Akcje, które akcjonariusz zamierza sprzedać Nabywającym (ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania włącznie), potwierdzające dokonanie wyżej wymienionej blokady i złożenie wyżej wymienionego zlecenia sprzedaży.

3. Przesłać listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego BOŚ nie później niż do godziny 17.00 ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie):

a) oryginał świadectwa depozytowego,

b) prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji – podpis oraz umocowanie osoby zgłaszającej Akcje do sprzedaży powinny być potwierdzone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe lub przez notariusza.

Wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80

00-517 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Wezwanie - Atlanta Poland SA”.

W przypadku złożenia zapisu drogą korespondencyjną, za złożone będą uznane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski BOŚ, z podpisami poświadczonymi według zasad określonych powyżej i które Dom Maklerski BOŚ otrzyma do godziny 17.00 ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje w ramach Wezwania (włącznie).

Klienci Domu Maklerskiego BOŚ przy składaniu zapisu na sprzedaż Akcji nie przedstawiają świadectwa depozytowego. Akcje tych klientów są blokowane na podstawie dyspozycji blokady zgodnie z zasadami określonymi powyżej.

Podpisanie formularza zapisu stanowi oświadczenie woli osoby dokonującej zapisu o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz w formularzu zapisu, w szczególności o przyjęciu zasad dotyczących płatności ceny oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem.

Zapis na sprzedaż Akcji jest nieodwołalny.

Dom maklerski wystawiający świadectwo depozytowe dokonuje blokady Akcji, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela, do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub dokument ekwiwalentny w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie podlegających rejestracji w publicznie dostępnych rejestrach, oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez dom maklerski, który wystawił świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji na okres do daty rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie) oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji, na warunkach określonych w Wezwaniu,

- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek, na którym zdeponowane są Akcje,

- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji.

Dopuszczalne są inne formy oraz zakres sporządzenia pełnomocnictwa pod warunkiem ich akceptacji przez Dom Maklerski BOŚ.

Podmiot Pośredniczący będzie przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje, oraz czy te Akcje zostały zablokowane. Dom Maklerski BOŚ we współpracy z podmiotami, które wystawiły świadectwa depozytowe potwierdzi wystawienie świadectw depozytowych.

W przypadku braku potwierdzenia ustanowienia blokady na Akcjach, lub że zostało wydane świadectwo depozytowe, Akcje objęte zapisem i zarejestrowane w rejestrze zapisów nie zostaną objęte transakcją giełdową.

W przypadku ustanowienia blokady oraz wystawienia świadectwa depozytowego na większa liczbę Akcji niż liczba wskazana przez Akcjonariusza w zapisie na Akcje, transakcja giełdowa zostanie dokonana na liczbę Akcji wskazaną przez Akcjonariusza w treści zapisu.

Transakcje będą skuteczne tylko względem tych Akcji, na których sprzedaż zapisy zostaną złożone zgodnie z wszystkimi opisanymi wyżej warunkami. Dom Maklerski BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów.

Pozostałe istotne informacje o Wezwaniu

Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku lub domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia zapisu w ramach Wezwania uzyskane od klienta. Zamiast pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków lub domów maklerskich, składający zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki papierów wartościowych, mogą przedstawić oświadczenie banku lub domu maklerskiego, potwierdzające fakt posiadania przez bank lub dom maklerski odpowiedniego umocowania od klienta do złożenia zapisu w ramach Wezwania.

h. Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania m. in. koszty związane z wystawieniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady oraz realizacją transakcji sprzedaży, pobierane przez ww. podmioty zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Wszelkie szczegółowe warunki oraz koszty związane ze składaniem zapisów na akcje w ramach Wezwania, Akcjonariusze mogą uzyskać u podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.

i. Aspekty podatkowe

Zwraca się uwagę inwestorów, że przychód uzyskany z odpłatnego zbycia Akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w części przekraczającej koszt ich nabycia, podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

6 grudnia 2018 roku

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO:

___________________________________________________________

Piotr Bieliński

Prezes Zarządu

w imieniu:

Spółki

(jako wzywający oraz nabywający akcje w wezwaniu)

_____________________________________________________________

Dariusz Mazur

w imieniu:

Rockfield Holding AG

(jako wzywający oraz nabywający akcje w wezwaniu)

________________________________________________________________

Agata Mazur

Prezes Zarządu

w imieniu:

Rockfield Jurata Sp. z o.o.

(jako wzywający)

PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO:

________________________________________________________________

Radosław Olszewski

Prezes Zarządu

Dom Maklerski BOS SA

________________________________________________________________

Agnieszka Wyszomirska

Prokurent

Dom Maklerski BOS SA

kom amp/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
ATLANTAPL 5,11% 4,73
2019-06-17 15:00:00
WIG 1,83% 59 936,46
2019-06-18 17:15:00
WIG20 2,13% 2 325,16
2019-06-18 17:15:00
WIG30 2,08% 2 669,62
2019-06-18 17:15:00
MWIG40 1,34% 4 064,68
2019-06-18 17:04:30
DAX 2,03% 12 331,75
2019-06-18 17:37:00
NASDAQ 1,41% 7 955,86
2019-06-18 19:31:00
SP500 0,96% 2 917,48
2019-06-18 19:31:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.