REKLAMA

SUWARY: Podpisanie istotnej umowy

2021-07-15 14:32
publikacja
2021-07-15 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-15
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Podpisanie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym 15.07.2021 została podpisana jednostronnie przez spółkę Suwary SA ( Sprzedający ) z Orlen Oil sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ( Kupujący ), istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez Suwary SA – Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 2l i 4l. Umowa zawarta jest na okres 3 lat. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość 3 letniej sprzedaży osiągnie wielkość 5,8 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne w przypadku:
a) nie wykonania dostawy w całości lub w części we wskazanym terminie w zamówieniu bieżącym w wysokości 1% wartości netto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 2500zł.
b) nieterminowej realizacji obowiązków Dostawcy związanych ze skuteczną likwidacją braków ilościowych i wad jakościowych w wysokości: 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia.
c) wprowadzenie do obrotu opakowań Odbiorcy, bez jego zgody w wysokości 1.000.000 zł (słownie: milion złotych)
d) nieuprawnione korzystanie ze znaku towarowego Dostawcy w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)
W przypadku, gdy skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dostawcę Umowy w
zakresie opisanym powyżej, po stronie Odbiorcy nastąpi szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej
kary umownej, Odbiorcy przysługiwało będzie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania
uzupełniającego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-15 Walter Tymon Kuskowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki