REKLAMA

REDAN: Sprzedaż obligacji serii F wyemitowanych przez Redan

2023-01-11 21:54
publikacja
2023-01-11 21:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-11
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Sprzedaż obligacji serii F wyemitowanych przez Redan
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Redan SA z siedzibą w Łodzi („Redan”, „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż powziął informację dotyczącą sprzedaży wszystkich niewykupionych obligacji serii F wyemitowanych przez Redan w dniu 10 sierpnia 2018 r. („Obligacje”).

W dniu 10 stycznia 2023 r. Krux Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Krux”) wystąpiła do Redan w celu zawarcia porozumienia określającego warunki zapłaty opłaty restrukturyzacyjnej i innych wierzytelności wynikających z Obligacji („Porozumienie”). W treści porozumienia jest wskazane, że Krux nabył od dotychczasowego obligatariusza wszystkie niewykupione Obligacje. Zapisy Porozumienia stanowią, że Redan jest zobowiązany wnosić wierzytelności wynikające z Obligacji na rzecz nowego obligatariusza, w tym w szczególności opłatę restrukturyzacyjną w kwocie 113 tys. zł. Redan zawarł Porozumienie. Nie rodzi ono powstania nowych zobowiązań, ani nie zmienia terminów wymagalności istniejących.

Na moment sporządzenia niniejszego raportu pozostaje do wykupu 7 650 szt. , z początkowych 13 000 szt., Obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Nie występują żadne wymagalne zobowiązania związane z Obligacjami.

Krux jest spółką pośrednio zależną od Pani Piengjai Wiśniewskiej, która, wraz z podmiotem zależnym Ores Sp. z o.o., posiada 25,6% akcji Redan uprawniających do wykonywania 22,4% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Redan.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-11 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki