REKLAMA

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: wyniki finansowe

2019-09-05 22:29
publikacja
2019-09-05 22:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PEM_Sprawozdanie_finansowe_HY2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEM_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_HY2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEM_Skonsolidowane_Raport_Bieglego_Rewidenta_z_przegladu_HY2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PEM_Jednostkowe_Raport_Bieglego_Rewidenta_z_przegladu_HY2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody z tytułu zarządzania 24 709 26 969 5 762 6 361
II. Zysk z działalności operacyjnej 6 415 7 484 1 496 1 765
III. Zysk przed opodatkowaniem 5 327 6 554 1 242 1 546
IV. Zysk netto 4 677 4 373 1 091 1 032
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 866 18 704 435 4 412
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (1 202) - (284)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 2 078 (10 830) 485 (2 555)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 944 6 672 920 1 574
IX. Liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
X. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 3 419 591 3 420 218 3 419 591 3 420 218
XI. Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,37 1,28 0,32 0,30
XII. Stan na dzień 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa trwałe 93 615 89 793 22 016 20 882
XIV. Aktywa obrotowe 28 249 23 181 6 643 5 390
XV. Zobowiązania długoterminowe 47 650 48 934 11 206 11 380
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 28 250 22 916 6 644 5 329
XVII. Kapitał własny 45 964 41 124 10 810 9 564
XVIII. Kapitał podstawowy 3 424 3 424 805 796
XIX. Liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,42 12,01 3,16 2,79
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PEM_Sprawozdanie finansowe HY2019.pdfPEM_Sprawozdanie finansowe HY2019.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
PEM_Sprawozdanie Zarządu z działalności HY2019.pdfPEM_Sprawozdanie Zarządu z działalności HY2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
PEM Skonsolidowane Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu HY2019.PDFPEM Skonsolidowane Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu HY2019.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
PEM Jednostkowe Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu HY2019.PDFPEM Jednostkowe Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu HY2019.PDF Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-05 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-09-05 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
2019-09-05 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki