POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.: wyniki finansowe

2019-11-15 17:58
publikacja
2019-11-15 17:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GKPBKM_SSF_MSSF_Q3'2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 138 669 114 342 32 184 26 882
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 979 36 550 3 012 8 593
III. Zysk (strata) brutto 15 767 36 763 3 659 8 643
IV. Zysk (strata) netto 12 137 29 517 2 817 6 939
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 539 21 920 3 839 5 153
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 739) (86 196) (8 063) (20 265)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 011 56 546 6 269 13 294
VIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,23 6,29 0,51 1,47
IX. Stan na Stan na Stan na Stan na
X. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XI. Aktywa trwałe 358 204 282 823 81 901 65 773
XII. Aktywa obrotowe 97 382 76 231 22 266 17 728
XIII. Kapitał własny 185 828 124 372 42 489 28 924
XIV. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 202 162 170 691 46 223 39 696
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 67 595 63 991 15 455 14 882


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro wg następujących
zasad: • poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na
dzień bilansowy tj. 30 września 2019 r. (1 EUR = 4,3736 PLN) i na dzień
31 grudnia 2018 r. (1 EUR = 4,300 PLN); • poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone
zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym
okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2019
r. (1 EUR = 4,3086 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 września
2018 (1 EUR = 4,2535 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GKPBKM_SSF_MSSF_Q3'2019.pdfGKPBKM_SSF_MSSF_Q3'2019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Grupy PBKM za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Jakub Baran Prezes Zarządu Jakub Baran
2019-11-15 Tomasz Baran Członek Zarządu Tomasz Baran
2019-11-15 Marcin Radziszewski Członek Zarządu Marcin Radziszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki