PGO S.A.: Zawarcie umowy kredytowej

2019-08-02 16:01
publikacja
2019-08-02 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-02
Skrócona nazwa emitenta
PGO S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02.08.2019 r. Emitent podpisał z Santander Bank Polska S.A. (Bank) „Umowę MultiLinii” o świadczenie usług bakowych, w tym o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym z łącznym, maksymalnym limitem kredytowym do kwoty 43 mln PLN i możliwością wykorzystania w kilku walutach z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Zgodnie z umową całkowita spłata wykorzystanego kredytu powinna nastąpić do dnia 02.08.2022 r.
W ramach zawartej umowy Bank może również udzielać Emitentowi gwarancji bankowych w walucie PLN, USD oraz EUR do wysokości łącznego limitu w kwocie 10 mln PLN.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy:
- ustanowienie na rzecz Banku hipotek umownych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Emitenta,
- przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umów ubezpieczenia budynków i budowli zlokalizowanych na nieruchomościach, na których ustanowiona została hipoteka,
- przelew wierzytelności – niepotwierdzona cesja należności na kwotę min. 20 mln PLN,
- oświadczenie o podaniu się egzekucji złożone przez Emitenta w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty w PLN stanowiącej 150% kwot udzielonych w ramach umowy kredytów i gwarancji.
Usługi bankowe określone w „Umowie MultiLinii” będą mogły zostać uruchomione po dostarczeniu przez Emitenta w/w zabezpieczeń.
Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Z tytułu udzielonych w ramach umowy gwarancji Bank będzie pobierał prowizję w wysokości określonej w umowie. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-02 Łukasz Petrus Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki