36,00 zł
0,00% 0,00 zł
Pfleiderer Group SA (PFL)

Informacje w sprawie postępowania antymonopolowego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-28
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Informacje w sprawie postępowania antymonopolowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. powziął wiadomość o doręczeniu zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu antymonopolowym w sprawie zawarcia przez Kronospan Szczecinek sp. z o.o., Kronospan Mielec sp. z .o.o., Swiss Krono sp. z o.o. (dawniej Kronopol sp. z o.o.), Pfleiderer Group S.A. (dawniej Pfleiderer Grajewo S.A.) oraz Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. (dawniej Pfleiderer Prospan S.A.) porozumienia polegającego na ustalaniu cen i wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce, co może naruszać art. 6 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 ust. 1 lit a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE") ("Postępowanie "). Pfleiderer Group S.A. informował o tym Postępowaniu uprzednio w raportach bieżących nr 24/2012 oraz 19/2015.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem Pfleiderer Group S.A. może zapoznać się z całością akt sprawy i przedstawić ewentualne ostateczne stanowisko w sprawie w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia.
Jednocześnie w dniu 27 listopada 2017 r. zarząd Pfleiderer Group S.A. powziął wiadomość, że UOKIK w dniu 27 października 2017 r. powiadomił Komisję Europejską o przewidywanej decyzji stwierdzającej naruszenie art. 101 ust. 1 lit a) TFUE w ramach procedury współpracy określonej w art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady WE nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 ("Powiadomienie Komisji Europejskiej").
Doręczenie zawiadomienia oraz Powiadomienie Komisji Europejskiej oznacza, że UOKIK może wkrótce zakończyć Postępowanie i wydać decyzję stwierdzającą naruszenie prawa konkurencji przez Pfleiderer Group S.A oraz Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. Biorąc jednak pod uwagę skomplikowany charakter sprawy, nie jest obecnie możliwe precyzyjne określenie daty zakończenia Postępowania oraz skutków finansowych takiej decyzji dla Pfleiderer Group S.A. i Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. W decyzji kończącej Postępowanie UOKiK może nałożyć na Pfleiderer Group S.A. lub Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości do 10% przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych osiągniętych przez daną spółkę w roku poprzedzającym rok wydania decyzji.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on antimonopoly proceedings


Current Report No. 55/2017


The management board of Pfleiderer Group S.A. announces that on 27
November 2017 it learnt of the delivery of notification from the
President of the Office of Competition and Consumer Protection (the
"OCCP") of the end of evidentiary proceedings in antimonopoly
proceedings in the matter of the conclusion by Kronospan Szczecinek sp.
z o.o., Kronospan Mielec sp. z .o.o., Swiss Krono sp. z o.o. (formerly
Kronopol sp. z o.o.), Pfleiderer Group S.A. (formerly Grajewo S.A.) and
Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. (formerly Pfleiderer Prospan S.A.) of an
agreement on price fixing and exchange of commercial information
concerning the conditions of sale on the market of chipboard and
fibreboard in Poland, which could breach Art. 6 of the Act on
Competition and Consumer Protection and Art. 101 sec. 1 a) of the Treaty
on the functioning of the European Union (the "TFEU") (the
"Proceedings"). Pfleiderer Group S.A. gave notification of these
Proceedings earlier in current reports nos. 24/2012 oraz 19/2015


According to the above-mentioned notification, Pfleiderer Group S.A. may
examine the entire case files and state any final standpoint in the case
within 14 days of receiving the notification.


At the same time, on 27 November 2017 the management board of Pfleiderer
Group S.A. learned that on 27 October 2017 the OCCP informed the
European Commission about the anticipated decision stating that a breach
has occurred of Art. 101 sec. 1a) of the TFEU has occurred within the
cooperation procedure set out in Art. 11 sec. 4 of Council Regulation
(EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on
competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (the
"Notification of the European Commission").


Delivery of the notification and the Notification of the European
Commission means that the OCCP may end the Proceedings soon and issue a
decision establishing a breach of competition law by Pfleiderer Group
S.A. and Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. However, bearing in mind the
complicated nature of the case, at the present moment it is impossible
to state precisely the date on which the Proceedings will be ended or
the financial consequences of such a decision for Pfleiderer Group S.A.
and Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. In the decision ending the
Proceedings the OCCP may impose a fine on Pfleiderer Group S.A. or
Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. in an amount of up to 10% of the
revenues (in the meaning of tax law provisions) earned by the relevant
company in the year preceding the issuance of the decision.


Legal grounds: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the
European Parliament and of the Council on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC (OJ L of 2014, no. 173, p. 1, as amended).


28.11.2017


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-28 RICHARD MAYER CZŁONEK ZARZĄDU
2017-11-28 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl