REKLAMA
ZAGŁOSUJ

NEUCA: wyniki finansowe

2021-11-10 00:10
publikacja
2021-11-10 00:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_III_kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 7 182 798 6 852 313 1 575 693 1 542 619
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 160 178 169 013 35 138 38 049
III. Zysk (strata) brutto 164 115 159 109 36 002 35 819
IV. Zysk (strata) netto 126 997 124 657 27 859 28 063
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 125 296 123 678 27 486 27 843
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 242 997 263 803 53 306 59 388
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (84 637) 9 000 (18 567) 2 026
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (91 099) (328 274) (19 984) (73 902)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 67 261 (55 471) 14 755 (12 488)
X. Średnioważona liczba akcji 4397741 4314347 4397741 4314347
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 28,49 28,67 6,25 6,45
XII. Stan na 30.09.2021 Stan na 30.09.2020 Stan na 30.09.2021 Stan na 30.09.2020
XIII. Aktywa razem 4 081 834 3 532 419 881 054 780 335
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 215 079 2 766 471 693 967 611 132
XV. Zobowiązania długoterminowe 358 251 276 817 77 328 61 151
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 856 828 2 489 654 616 639 549 981
XVII. Kapitał własny 866 755 765 948 187 087 169 203
XVIII. Kapitał zakładowy 4 425 4 366 955 964
XIX. Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020
XX. Aktywa razem 3 602 508 3 605 489 796 874 781 288
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 782 330 2 829 162 615 451 613 063
XXII. Zobowiązania długoterminowe 318 022 282 499 70 346 61 216
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 464 308 2 546 663 545 105 551 847
XXIV. Kapitał własny 820 178 776 327 181 423 168 225
XXV. Kapitał zakładowy 4 419 4 387 977 951
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody ze sprzedaży 6 894 121 6 631 412 1 512 366 1 492 889
XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 594 88 876 11 538 20 008
XXVIII. Zysk (strata) brutto 117 055 115 734 25 678 26 054
XXIX. Zysk (strata) netto 105 573 99 790 23 160 22 465
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 159 701 239 842 35 034 53 994
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (54 407) 62 575 (11 935) 14 087
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (72 595) (357 607) (15 925) (80 506)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem 32 699 (55 190) 7 174 (12 425)
XXXIV. Średnioważona liczba akcji 4397741 4314347 4397741 4314347
XXXV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 24,01 23,13 5,27 5,21
XXXVI. Stan na 30.09.2021 Stan na 30.09.2020 Stan na 30.09.2021 Stan na 30.09.2020
XXXVII. Aktywa razem 3 886 216 3 537 414 838 830 781 438
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 708 013 3 439 221 800 365 759 747
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 236 022 249 313 50 945 55 075
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 3 471 991 3 189 908 749 420 704 672
XLI. Kapitał własny 178 203 98 193 38 465 21 691
XLII. Kapitał zakładowy 4 425 4 366 955 964
XLIII. Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 30.06.2021 Stan na 31.12.2020
XLIV. Aktywa razem 3 476 503 3 521 123 769 002 763 006
XLV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 375 178 3 403 269 746 589 737 468
XLVI. Zobowiązania długoterminowe 235 375 240 094 52 065 52 027
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 139 803 3 163 175 694 524 685 441
XLVIII. Kapitał własny 101 325 117 854 22 413 25 538
XLIX. Kapitał zakładowy 4 419 4 387 977 951
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
raport III kw_2021.pdfraport III kw_2021.pdf Grupa Neuca Raport za III kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2021-11-10 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2021-11-10 KRZYSZTOF MISZEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki