Korekta - sposób na błąd w deklaracji

Co ma zrobić podatnik, kiedy zorientuje się, że w złożonej już deklaracji jest błąd i to błąd na niekorzyść fiskusa? Jak najszybciej powinien ten błąd naprawić. Należy złożyć deklarację korygującą, pismo wyjaśniające korektę i wpłacić uszczuplony podatek.


Krok 1:
nie czekaj na urząd skarbowy

Niekiedy urząd skarbowy może wyręczyć podatnika w prostowaniu błędów w deklaracji. Koryguje deklarację, jeśli stwierdzi, że zawiera ona błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że została wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami. Czyni to jednak, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku czy wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1 tys. zł.

O tym, że urząd skarbowy skorygował deklarację, podatnik musi wiedzieć. Doręczana jest mu uwierzytelniona kopia skorygowanej deklaracji. Wraz z nią otrzymuje informację o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian. Poprawki naniesione przez urzędnika niekoniecznie muszą „spodobać się” podatnikowi. Na korektę może jednak wnieść sprzeciw. Jego wniesienie anuluje korektę. Jeśli nie zostanie wniesiony w terminie, „urzędowa” korekta deklaracji wywołuje skutki prawne jak korekta złożona przez podatnika.

Urząd skarbowy nie wyeliminuje jednak wszystkich błędów. Nierzadko zdarza się więc, że podatnik sam musi się za to zabrać.


Krok 2:
wybierz odpowiedni moment

Błąd w deklaracji można wyprostować, korygując deklarację. Zanim jednak się to zrobi, warto sprawdzić, czy deklaracją, która wymaga poprawki, nie interesuje się akurat fiskus. Dlaczego? Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy - w zakresie objętym tą kontrolą. Korekta deklaracji złożona w tym przypadku nie wywoła skutków prawnych.

Podobnie jest w przypadku kontroli skarbowej. Na czas trwania prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej postępowania kontrolnego, w zakresie objętym tym postępowaniem, uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu.

O korekcie deklaracji można myśleć po zakończeniu kontroli - chociaż niekoniecznie o korekcie deklaracji VAT po kontroli urzędu skarbowego (pisaliśmy o tym w GP nr 66 z 16 sierpnia 2007 r.).

O złożeniu skutecznej korekty deklaracji lepiej też nie myśleć, gdy toczy się postępowanie podatkowe. Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega bowiem zawieszeniu na czas trwania postępowania - w zakresie nim objętym. Przysługuje ono jednak nadal po zakończeniu postępowania podatkowego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.


Krok 3:
popraw i wyjaśnij błąd

Jeśli uprawnienie do skorygowania deklaracji nie jest zawieszone, można przystąpić do prostowania znalezionego błędu. Nie należy przy tym poprzestać na sporządzeniu deklaracji korygującej. Trzeba jeszcze przygotować pismo wyjaśniające przesłanki weryfikacji danych zawartych w deklaracji. Skorygowanie deklaracji następuje bowiem przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej).

Podatnik, który koryguje deklarację w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez urząd kontroli skarbowej, powinien pamiętać, aby w uzasadnieniu przyczyn korekty wskazać, że jest ona związana z tym postępowaniem. Ponadto nie później niż w ciągu trzech dni należy powiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu we właściwym urzędzie skarbowym korygującej deklaracji.


Krok 4:
rozlicz się z fiskusem

Po skorygowaniu deklaracji należy upewnić się, czy nie trzeba zapłacić bądź dopłacić podatku. Jeśli tak, należy (zazwyczaj) pamiętać o odsetkach za zwłokę. Ten, kto problem z obliczeniem, ile odsetek ma zapłacić, może skorzystać z kalkulatora odsetkowego znajdującego się na stronie internetowej naszego wydawnictwa (www.gofin.pl).

Podatnik, który zapomni o należnych odsetkach bądź zaniży ich kwotę, nie ma co liczyć na to, że urząd skarbowy zarachuje całą wpłacaną kwotę na zaległy podatek z pominięciem odsetek. Jeżeli dokonana przez niego wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, zalicza się ją proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek (art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej). Zarachowanie to następuje w takim stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Czy to wszystko wystarczy, aby spać spokojnie? Powinno. Taki przynajmniej wniosek płynie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten stanowi, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej lub ustawy o kontroli skarbowej, korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty. Należy poza tym niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ uiścić w całości należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.


Przykład pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty

Jak Kowalski 
ul. Morelowa 8
75-216 Koszalin
NIP: 669-000-00-00

Koszalin, 16.08.2007 r.
Naczelnik I Urzędu Skarbowego
w Koszalinie

ul. Przemysłowa 3
75-216 Koszalin
Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji

Na podstawie art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) wyjaśniam:

W dniu 16 sierpnia 2007 r. dokonałem korekty deklaracji VAT-7 za okres 03/2007 r. Przyczyną korekty jest omyłkowe zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT do usług (7% zamiast 22%).

Dodaję jednocześnie, że zaległy podatek VAT za marzec 2007 r. zapłaciłem wraz z należnymi odsetkami 16 sierpnia 2007 r.

Jan Kowalski

W załączeniu:

1) deklaracja korygująca.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.),
   
 • ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa Nr 380 z dnia 2007-08-30
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

  Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl