REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

KOMPUTRONIK S.A.: Zawarcie umowy faktoringowej

2022-11-08 13:10
publikacja
2022-11-08 13:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-08
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Zawarcie umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 08.11.2022 roku powziął informację, iż wyznaczony przez sąd zarządca w postępowaniu sanacyjnym – spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (Zarządca) zawarła w imieniu własnym lecz na rzecz Emitenta umowę faktoringu ze spółką Coface Poland Factoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Faktor), na podstawie której Faktor zobowiązał się w sposób stały do świadczenia na rzecz Emitenta usług factoringowych.

Zakres świadczonych przez Faktora usług obejmuje w szczególności nabycie wszystkich wierzytelności należnych Emitentowi od kontrahentów – zarówno istniejących jak i przyszłych.

Limit finansowania wynosi 15.000.000 zł.

Limit Spółka może wykorzystywać w walutach: PLN, EUR.

Zabezpieczeniem wykonania umowy jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

Zawarcie umowy faktoringu uwzględnia zgodę wydaną przez radę wierzycieli na podstawie art. 129 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne.

W pozostałym zakresie umowa zawiera typowe postanowienia znajdujące się w umowach faktoringu, nie odbiegające od standardów rynkowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z tym zastrzeżeniem, że o ile strony nie postanowią inaczej, Faktor finansuje wierzytelności oraz przyjmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów nie dłużej niż do dnia 16.01.2023 r. lub zakończenia umowy ubezpieczenia. Finansowanie może zostać także wstrzymane przez Faktora na skutek wystąpienia okoliczności prawnych lub faktycznych mających wpływ na realizację umowy przez Emitenta.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-08 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu Wojciech Buczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki