REKLAMA

INTELIWISE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2022-06-01 09:05
publikacja
2022-06-01 09:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_z_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (02-605), przy ul. Ursynowskiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297672 o kapitale zakładowym w wysokości 685.891,50 zł, REGON 140000046, NIP 5252323343 (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:30 w Warszawie w budynku przy ul. Mokotowskiej 4/6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email [email protected] najpóźniej w dniu 07 czerwca 2022 roku i akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email [email protected] Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument.
Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.
Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. Informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zwołujący Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestnictwa w zgromadzeniu, wypowiadania się i głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosowania korespondencyjnego.

6. Informacja o zasadach rejestracji akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu
Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Informacja o dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406 1 kodeksu spółek handlowych.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 12 czerwca 2022 roku.

8. Informacja, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariusza dokonuje się zgodnie z art. 4063 § 2 i następne kodeksu spółek handlowych.

9. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał wysyłając zgłoszenie o udostępnienie dokumentacji na adres email: [email protected] Dokumentacja będzie również dostępna na stronie internetowej Spółki.
Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 23 czerwca 2022 roku w godz. od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki (ul. Ursynowska 72 w Warszawie) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może zażądać przesłania mu ww. listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres: [email protected]

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.inteliwise.pl Zakładka „Relacje inwestorskie”, “Dokumenty WZA”.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zarząd InteliWise S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, w związku z § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.
Załączniki
Plik Opis
1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2_Projekty uchwał ZWZ.pdf2_Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał
3_Pełnomocnictwo_osoba_fizyczna ZWZ.pdf3_Pełnomocnictwo_osoba_fizyczna ZWZ.pdf Pełnomocnictwo osoba fizyczna
4_Pełnomocnictwo_osoba_prawna ZWZ.pdf4_Pełnomocnictwo_osoba_prawna ZWZ.pdf Pełnomocnictwo osoba prawna
5_Formularz do wykonywania prawa głosu z akcji.pdf5_Formularz do wykonywania prawa głosu z akcji.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu z akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-01 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki