REKLAMA

INC: Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

2022-07-12 19:13
publikacja
2022-07-12 19:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-12
Skrócona nazwa emitenta
INC
Temat
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Wybrane szacunkowe kwartalne dane finansowe

Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.06.2022 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31.03.2022 r. i 31.12.2021 r.

Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach.
Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie.

INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.:

1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2022 r.: 8.870 tys. PLN wobec 8.876 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 12.212 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach z wyłączeniem środków pieniężnych klientów przechowywanych na rachunku Domu Maklerskiego INC S.A., plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2022 r.: 2.350 tys. PLN wobec 3.254 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 4.765 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.06.2022 r.: 7.581 tys. PLN wobec 8.831 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 8.831 tys. PLN na 31.12.2021 r.
4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.06.2022 r.: 2.816 tys. PLN, wobec 2.816 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 2.816 tys. PLN na 31.12.2021 r.

Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych.

Carpathia Capital S.A.:

Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe:
1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.06.2022 r.: 8.056 tys. PLN wobec 9.685 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 10.938 tys. PLN na 31.12.2021 r.
2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.06.2022 r.: 1.349 tys. PLN wobec 1.524 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 1.301 tys. PLN na 31.12.2021 r.
3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.06.2022 r.: 4.475 tys. PLN wobec 4.560 tys. PLN na 31.03.2022 r. i 4.736 tys. PLN na 31.12.2021 r.
Spółka w drugim kwartale 2022 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji IPO i pre-IPO w 1 spółce z sektora gamingowego za kwotę 170 tys. PLN.
Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi).

Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa.

Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-12 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki