REKLAMA

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

2021-04-26 20:48
publikacja
2021-04-26 20:48
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
EUCO_SA_List_Prezesa_Zarzadu_do_Akcjonariuszy_i_Inwestorow.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_GK_EuCO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowany_raport_finansowy_GK_EuCO_za_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
opinia__GK_EUCO_MSSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_w_sprawie_stosowania_ladu_korporacyjnego_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu-_SSF_-_wybor_firmy_audytorskiej_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EuCO_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EuCO_dot._wyboru_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_EuCO_dot.oceny_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu-sporzadzenie_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
II. Przychody ze sprzedaży 62 017 74 636 13 861 17 350
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 611 12 566 2 595 2 921
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 789 9 075 1 964 2 110
V. ZYSK (STRATA) NETTO 7 005 7 385 1 566 1 717
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 871 7 281 1 536 1 693
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli 134 105 30 24
VIII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 1,25 1,32 0,28 0,31
IX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 1,25 1,32 0,28 0,31
X. Średni kurs PLN / EUR w okresie X x 4,4742 4,3018
XI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019
XII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 017 15 584 1 792 3 623
XIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 610 -5 324 -583 -1 238
XIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 409 -6 682 -1 432 -1 553
XV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 002 3 578 -224 832
XVI. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,4742 4,3018
XVII. SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 31.12.2020 na 31.12.2019 na 31.12.2020 na 31.12.2019
XVIII. Aktywa 194 244 185 001 42 092 43 443
XIX. Zobowiązania długoterminowe 45 010 7 837 9 753 1 840
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 93 541 131 565 20 270 30 895
XXI. Kapitał własny 55 693 45 599 12 068 10 708
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 54 583 44 623 11 828 10 479
XXIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,6148 4,2585


Pozycje z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych
obliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów
ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
który za 12 miesięcy 2020 roku wyniósł 1 EUR = 4,4742 PLN, a za 12
miesięcy 2019 roku wyniósł 1 EUR = 4,3018 PLN.


Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej obliczono według kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień 31.12.2020 roku, który
wynosił: 1 EUR = 4,6148 PLN, na dzień 31.12.2019 roku, który wynosił 1
EUR = 4,2585 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
EUCO SA_List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów.pdfEUCO SA_List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów.pdf
Sprawozdanie z działalności Zarządu GK EuCO.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu GK EuCO.pdf
Skonsolidowany raport finansowy GK EuCO za 2020.pdfSkonsolidowany raport finansowy GK EuCO za 2020.pdf
opinia _GK_EUCO_MSSF_2020.pdfopinia _GK_EUCO_MSSF_2020.pdf
Raport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego 2020.pdfRaport w sprawie stosowania ładu korporacyjnego 2020.pdf
Informacja Zarządu- SSF - wybór firmy audytorskiej 2020.pdfInformacja Zarządu- SSF - wybór firmy audytorskiej 2020.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. KA.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot. wyboru biegłego.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot.oceny sprawozdań.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej EuCO dot.oceny sprawozdań.pdf
Oświadczenie Zarządu-sporządzenie SSF.pdfOświadczenie Zarządu-sporządzenie SSF.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 KRZYSZTOF LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF LEWANDOWSKI
2021-04-26 JOLANTA ZENDRAN WICEPREZES ZARZĄDU JOLANTA ZENDRAN
2021-04-26 AGATA ROSA-KOŁODZIEJ WICEPREZES ZARZĄDU AGATA ROSA-KOŁODZIEJ
2021-04-26 WOJCIECH PIOTROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU WOJCIECH PIOTROWSKI


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 ANETA FIODOREK GŁÓWNA KSIĘGOWA ANETA FIODOREK
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki