ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2020-06-26 17:13
publikacja
2020-06-26 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
1._sprawozdanie_z_badania_Energoinstal_2019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Energoinstal_12.2019-sprawozdanie-roczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Energoinstal_S.A._za_2019_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._List_Zarzadu_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5.Oswiadczenie_Zarzadu_EI_dotyczace_wyboru_i_procedury_wyboru....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Ocena_RN_jedn._i_skons._i_komitet_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Oswiadczenie_Zarzadu_EI_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 045 92 776 8 379 21 743
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 083 -3 957 -484 -927
III. Zysk (strata) brutto -2 014 -914 -468 -214
IV. Zysk (strata) netto -2 014 -914 -468 -214
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 989 8 171 230 1 915
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 704 6 492 164 1 521
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 694 -15 770 -626 -3 696
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 001 -1 107 -233 -259
IX. Aktywa razem 71 669 91 820 16 830 21 353
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 597 43 758 6 011 10 176
XI. Zobowiązania długoterminowe 11 774 12 877 2 765 2 995
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 823 30 881 3 246 7 182
XIII. Kapitał własny 46 072 48 062 10 819 11 177
XIV. Kapitał zakładowy 1 800 1 800 423 419
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,11 -0,05 -0,03 -0,01
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,56 2,67 0,60 0,62
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EURO)
0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1. sprawozdanie z badania Energoinstal 2019-sig.pdf1. sprawozdanie z badania Energoinstal 2019-sig.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok
Energoinstal_12.2019-sprawozdanie-roczne.pdfEnergoinstal_12.2019-sprawozdanie-roczne.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2019 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2019 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2019 rok
4. List Zarządu_2019.pdf4. List Zarządu_2019.pdf List Prezesa Zarządu
5.Oświadczenie Zarządu EI dotyczące wyboru i procedury wyboru....pdf5.Oświadczenie Zarządu EI dotyczące wyboru i procedury wyboru....pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok
6 Ocena RN jedn. i skons. i komitet audytu.pdf6 Ocena RN jedn. i skons. i komitet audytu.pdf Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego oraz z sprawozdania z działalności za 2019 rok
7. Oświadczenie Zarządu EI w sprawie rzetelności sporządzenia....pdf7. Oświadczenie Zarządu EI w sprawie rzetelności sporządzenia....pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Michał Więcek Prezes Zarządu
2020-06-26 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-26 Marek Królik Główny Księgowy Grupy Kapitałowej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki