REKLAMA

CI GAMES S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej CI Games SE

2023-01-26 20:56
publikacja
2023-01-26 20:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CIG_imienna_rekomendacja_akcjonariusza_MT.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CIG_imienna_rekomendacja_akcjonariusza_AO.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Artur_Osuchowski_PL_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CV_Florian_Schuhbauer_PL_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej CI Games SE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 r. w związku ze zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 1/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r.), w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE), w tym ustalenia składu pierwszej Rady Nadzorczej, Spółka otrzymała zawiadomienia od uprawnionych akcjonariuszy ze zgłoszeniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej:
a) Pan Marek Tymiński, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, zaproponował, aby w skład pierwszej Rady Nadzorczej wszedł Pan Artur Osuchowski oraz dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki tj.: Pan Marcin Garliński, Pan Adam Niewiński, Pan Jeremy M J Lewis. W ocenie akcjonariusza bogate doświadczenie, kompetencje i sukcesy zawodowe posiadane przez tych kandydatów, są najlepszym uzasadnieniem ich wyboru oraz sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Pan Marcin Garliński i pan Adam Niewiński byli również członkami Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, kiedy to Spółka odnotowała rekordowe wyniki finansowe.
b) Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, zaproponował kandydaturę Pana Floriana Schuhbauer na członka pierwszej Rady Nadzorczej. W ocenie Akcjonariusza doświadczenie, zawodowe kandydata jest najlepszym uzasadnieniem jego wyboru na członka Rady Nadzorczej.
Życiorysy zawodowe ww. kandydatów, którzy wchodzą obecnie w skład Rady Nadzorczej Spółki, znajdują się na stronie internetowej Spółki, w sekcji: https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/zarzad-i-rada-nadzorcza/. Życiorysy kandydatów Artura Osuchowskiego oraz Floriana Schuhbauer stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Wszyscy kandydaci, o których mowa, wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez kandydatów, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.
Załączniki
Plik Opis
CIG_imienna rekomendacja akcjonariusza MT.pdfCIG_imienna rekomendacja akcjonariusza MT.pdf Rekomendacja Marka Tymińskiego na członków Rady Nadzorczej.
CIG_imienna rekomendacja akcjonariusza AO.pdfCIG_imienna rekomendacja akcjonariusza AO.pdf Rekomendacja Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS na członka Rady Nadzorczej.
CV_Artur Osuchowski_PL_ENG.pdfCV_Artur Osuchowski_PL_ENG.pdf Życiorys Artura Osuchowskiego.
CV_Florian Schuhbauer_PL_ENG.pdfCV_Florian Schuhbauer_PL_ENG.pdf Życiorys Floriana Schuhbauer.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No 4/2023


Date: 26 January 2023


Legal basis: Current
and Periodic Information


Subject: Submission
of candidates for members of the Supervisory Board of CI Games SE


The Management Board of CI Games S.A. with its
registered office in Warsaw (“Company”) informs that on 26
January 2023, in connection with the Extraordinary General Meeting of
the Company convened for 31 January 2023 (as per current report No.
1/2023 on 4 January 2023), the agenda of which provides for the adoption
of a resolution on the conversion of the Company into a European company
(SE) including the determination of composition of first Supervisory
Board, the Company has received notifications from authorised
shareholders submitting candidates for Supervisory Board members:


a)      
Mr. Marek Tymiński,
representing at least 5% of the Company’s share capital, proposed that
the first Supervisory Board should include Mr. Artur Osuchowski and
current members of the Supervisory Board Mr. Marcin Garliński, Mr. Adam
Niewiński, Mr. Jeremy M J Lewis. In the opinion of the shareholder, the
extensive experience, competences and professional successes possessed
by these candidates is the justification for their election and
appointment to the Company’s Supervisory Board. Mr. Marcin Garliński and
Mr. Adam Niewiński were also members of the Supervisory Board of the
Company in 2021, when the Company reported record financial results.


b)     
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS,
representing at least 5% of the Company's share capital, nominated Mr
Florian Schuhbauer as a member of the first Supervisory Board. In the
opinion of the Shareholder, the candidate's professional experience is
the best justification for his election as a member of the Company's
Supervisory Board.


Professional CVs of the above-mentioned candidates,
who are currently members of the Company’s Supervisory Board, can be
found on the Company’s website, in the section: https://www.cigames.com/en/investor-relations/management-and-supervisory-board/.
The CVs of Artur Osuchowski and Florian Schuhbauer are attached to this
report.


All the candidates agreed to stand as candidates for
the Company’s Supervisory Board. According to the statements made by the
candidates, these persons do not conduct activities that would be
competitive to the activities of the Company.


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-26 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2023-01-26 David Broderick Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki