CI GAMES S.A.: Podsumowanie emisji Akcji serii H

2019-06-25 16:28
publikacja
2019-06-25 16:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-25
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Podsumowanie emisji Akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda, o której poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2019 z dnia 30 maja 2019 roku („Akcje serii H”). Akcje serii H oferowane były w ramach oferty publicznej.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 4-10 czerwca 2019 roku
2. Data przydziału papierów wartościowych: 17 czerwca 2019 roku
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 10.839.392 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie).
4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć).
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) Akcji zwykłych na okaziciela serii H; w ramach oferty zostały wydzielone dwie transze: Transza Otwarta oraz Transza z Prawem Pierwszeństwa
7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy).
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach. W ramach Transzy Otwartej: 917. W ramach Transzy z Prawem Pierwszeństwa: 5.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach
W ramach Transzy Otwartej: 917.
W ramach Transzy z Prawem Pierwszeństwa: 5.
10. Akcje serii H nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 9.749.722,5 zł (dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 50/100)
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 319.429,29 zł +VAT;
b) wynagrodzenia subemitentów, dal każdego oddzielnie: nie dotyczy;
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 77.000,00 zł + VAT;
d) promocji oferty: 92.000,00 zł + VAT
- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki.
Koszty promocji oferty zostaną ujęte jako koszty okresu bieżącego. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty wraz z kosztami sporządzenia memorandum informacyjnego pomniejszą nadwyżkę emisyjną (agio emisyjne), która zasili kapitał rezerwy.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji serii H przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją 0,052 zł.
14. Sposób opłacenia objętych Akcji serii H: wszystkie Akcje serii H zostały objęte za wkłady pieniężne

Podstawa prawna: § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-25 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki