REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: wyniki finansowe

2021-05-25 17:18
publikacja
2021-05-25 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_BIKSA_skonsolidowane_31032021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 5401 3680 1181 837
II. Wycena nieruchomości inwestycyjnych 2370 13176 518 2997
III. Zysk na działalności operacyjnej 3542 13694 775 3115
IV. Przychody/(koszty) finansowe netto (2707) (7309) (592) (1663)
V. Zysk przed opodatkowaniem 835 6384 183 1452
VI. Zysk netto 845 5543 185 1261
VII. Zysk netto przypadający na właściciela jednostki dominującej 811 6016 177 1368
VIII. Inne całkowite dochody ogółem - - - -
IX. Całkowite dochody ogółem 845 5543 185 1261
X. Podstawowy zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro 0,19 1,44 0,04 0,33
XI. Rozwodniony zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję w złotych i w euro 0,19 1,44 0,04 0,33
XII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (1499) (508) (328) (116)
XIII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (805) (43572) (176) (9911)
XIV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 3919 44066 857 10023
XV. Przepływy pieniężne razem 1615 (14) 353 (4)
XVI. na dzień 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XVII. Aktywa trwałe 180757 178310 38786 38639
XVIII. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 48706 47738 10451 10345
XIX. Aktywa obrotowe 17357 13873 3725 3006
XX. Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 98419 97608 21119 21151
XXI. Zobowiązania długoterminowe 30763 10876 6601 2357
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 77586 92136 16648 19965
XXIII. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 36202 35486 7768 7690
XXIV. Liczta akcji w tyś sztuk 4166 4166 4166 4166


Do
przeliczenia danych skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
na dzień 31 marca 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r. przyjęto średni kurs
NBP na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego: na 31 marca 2021 r.
kurs 1 EUR = 4,6603; na 31 grudnia 2020 r. kurs 1 EUR = 4,6148 Do
przeliczenia danych skróconego skonsolidowanego rachunku zysków lub
strat i sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz do przeliczenia
skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz za okres od 1
stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. przyjęto średni kurs euro 
stanowiący średnią arytmetyczną
średnich  kursów
NBP na ostatni dzień każdego miesiąca  kalendarzowego
danego okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.
kurs 1 EUR = 4,5721; od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. kurs 1
EUR = 4,3963


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_Grupy_BIKSA_skonsolidowane_31032021.pdfSprawozdanie_finansowe_Grupy_BIKSA_skonsolidowane_31032021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej BIK SA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Mirosław Koszany Prezes Zarządu


Artur Kuliński - Dyrektor FinansowyLucyna Kolawa -
Główna Księgowa


Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki