53,4000 zł
-1,15% -0,6200 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-20
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969), podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zamiarem Banku jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 1.200 pracownikami Banku oraz zmiana warunków zatrudnienia maksymalnie 1.350 pracownikom Banku, w okresie od 12 marca 2020 r. do 31 października 2020 r.

Bank w dniu 20 lutego 2020 r. powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto Bank powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Banku.

Bank opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Banku, która w całości obciąży wynik Banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


20.02.2020 - Report 5/2020: Intended collective redundanciesBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the „Bank”) informs that on 20
February 2020, in accordance with the Act of 13 March 2003 on special
rules of terminating employment contracts for reasons not attributable
to the employees (unified text Journal of Laws 2018, position 1969),
adopted a resolution on the intended collective redundancies and the
start of the consultation procedure for collective redundancies.The
intention of the Bank is to terminate employment contracts with up to
1,200 employees and amend terms and conditions of employment with up to
1,350 employees, between 12 March 2020 and 31 October 2020.On 20
February 2020, the Bank will inform company-level trade unions about the
reason for the intended collective redundancies and ask them to join the
consultation process. In addition, the Bank will inform the labour
office of the intended collective redundancies at the Bank.The
Bank will publish another announcement on collective redundancies on
completion of the consultations with the trade unions, as required by
applicable laws, which will include information about the estimated
provision to be raised for restructuring of employment at the Bank,
which will be fully charged to the Bank's financial results. The final
amount of the provision and the impact of the employment restructuring
on the Bank's financial performance will be disclosed in the financial
statements.Legal basis:Article 17 section 1 MAR (Regulation
(EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16
April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing
Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and
Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (European
Union Journal of Laws dated 12 June 2014, no. L 173/1).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-20 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2020-02-20 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.