REKLAMA

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netia S.A.

2021-06-23 18:57
publikacja
2021-06-23 18:57

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netia S.A.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży („Zaproszenie”) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”). W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020, poz. 2114) („Rozporządzenie w Sprawie Wezwań”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („KC”). Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji. Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem akcjonariusze, do których jest skierowane niniejsze Zaproszenie, powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

NETIA S.A.(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Poleczki 13, 02-822 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041649)(„Spółka”)

ZAPROSZENIEDO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI NETIA S.A.

1. Akcje Nabywane

Przedmiotem niniejszego Zaproszenia jest 47.667.885 (czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLNETIA00014, które reprezentują 14,20% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 14,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Nabywane”, a każda z nich „Akcja Nabywana”).

Jedna Akcja Nabywana uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje Nabywane nie są przedmiotem obrotu zorganizowanego.

2. Podmiot zapraszający do składania ofert sprzedaży oraz nabywający Akcje Nabywane

Podmiotem zapraszającym do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz nabywającym akcje Spółki w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie jest spółka Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: Warszawa, ul. Łubinowa 4A, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010078 („CP” albo „Podmiot Nabywający Akcje”).

CP na dzień sporządzenia niniejszego Zaproszenia posiada 249.286.321 akcji Spółki, reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego oraz uprawniające do wykonywania 249.286.321 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 74,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Cena Zakupu

Proponowana cena zakupu Akcji Nabywanych w ramach niniejszego Zaproszenia wynosi 7,0000 zł (siedem złotych, 00/100) za jedną Akcję Nabywaną („Cena Zakupu”).

4. Podmiot pośredniczący w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu niniejszego Zaproszenia jest:

Trigon Dom Maklerski S.A.ul. Mogilska 6531-545 KrakówTelefon: + 48 22 330 11 11Faks: + 48 22 330 11 12www.trigon.pl(„Dom Maklerski”)

5. Harmonogram Zaproszenia

Publikacja niniejszego Zaproszenia: 23 czerwca 2021 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 24 czerwca 2021 r.
Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 1 lipca 2021 r.
Przewidywana data przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: 6 lipca 2021 r.

Podmiot Nabywający Akcje zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego Zaproszenia w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży, jak również do zmiany terminów dotyczących niniejszego Zaproszenia, wskazanych powyżej. W przypadku odstąpienia od niniejszego Zaproszenia lub zmiany terminów dotyczących Zaproszenia, wskazanych powyżej, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

6. Podmioty uprawnione do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na Zaproszenie

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży Akcji Nabywanych w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie („Oferty Sprzedaży”) są wszyscy akcjonariusze Spółki, tj. podmioty, na których rachunkach papierów wartościowych lub dla których na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach zbiorczych) będą zapisane Akcje Nabywane w chwili przyjmowania danej Oferty Sprzedaży („Akcjonariusze”).

Akcje Nabywane oferowane do nabycia w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie muszą być wolne od jakichkolwiek obciążeń (w szczególności zastawu zwykłego, skarbowego, rejestrowego lub finansowego, zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym, opcji, prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa albo jakiekolwiek innego prawa, obciążenia lub ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym).

7. Procedura składania Ofert Sprzedaży

Zwraca się uwagę Akcjonariuszom, iż przed złożeniem Oferty Sprzedaży powinni zapoznać się z procedurami i regulacjami banków lub firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Akcje Nabywane, w zakresie wydawania świadectw depozytowych i ustanawiania oraz zwalniania blokady na Akcjach Nabywanych, w szczególności z terminami stosowanymi przez daną firmę inwestycyjną lub bank, jak również z opłatami pobieranymi przez firmy inwestycyjne lub banki za dokonanie powyższych czynności.

W Terminie rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Dom Maklerski otworzy rejestr, w którym, do Terminu zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży, będą zapisywane złożone przez Akcjonariuszy Oferty Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie.

Akcjonariusze chcący złożyć Ofertę Sprzedaży powinni złożyć w podmiocie prowadzącym dla nich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje Nabywane, Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych z terminem ważności do końca dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia;

W przypadku w jakim Akcje Nabywane zapisane są na rachunku prowadzonym przez bank depozytariusza lub na rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank depozytariusza Akcjonariusz powinien złożyć Ofertę Sprzedaży wraz z dyspozycją blokady Akcji Nabywanych z terminem ważności do końca dnia rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych w ramach Zaproszenia w podmiocie, z którym zawarł umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń. Podmiot ten przekazuje powyższą dyspozycję blokady do banku depozytariusza prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, a bank depozytariusz następnie potwierdza temu podmiotowi ustanowienie blokady Akcji na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;

Podmiot przyjmujący Ofertę Sprzedaży przekazuje Akcjonariuszowi potwierdzenie jej przyjęcia.

Złożenie Oferty Sprzedaży musi być bezwarunkowe i nieodwołalne. Oferta Sprzedaży nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą do czasu rozliczenia Oferty Sprzedaży albo do dnia odwołania Oferty Sprzedaży. Wszelkie konsekwencje, z nieważnością Oferty Sprzedaży włącznie, wynikające z niewłaściwego przygotowania i złożenia Oferty Sprzedaży ponosi Akcjonariusz składający Ofertę Sprzedaży.

Komplet formularzy niezbędnych do złożenia Oferty Sprzedaży przez Akcjonariuszy został przesłany do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych – uczestników KDPW.

8. Odwołanie Zaproszenia

W terminie do dnia przeniesienia własności Akcji Nabywanych, Podmiot Nabywający Akcje zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Zaproszenia w całości lub części oraz odstąpienia od jego wykonania, w szczególności nabycia Akcji Nabywanych zaoferowanych do sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie od wybranych Akcjonariuszy, według swobodnego uznania Podmiotu Nabywającego Akcje, w każdej chwili, w tym zarówno przed, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania Ofert Sprzedaży.

W przypadku odwołania Zaproszenia stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało podane do publicznej wiadomości niniejsze Zaproszenie, jak również opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

W przypadku odwołania Zaproszenia, Podmiot Nabywający Akcje bądź Dom Maklerski nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez Akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku ze złożeniem Oferty Sprzedaży lub innymi czynnościami niezbędnymi do złożenia Oferty Sprzedaży, ani do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

9. Nabywanie Akcji Nabywanych od Akcjonariuszy oraz zasady redukcji

Podmiot Nabywający Akcje przyjmie Oferty Sprzedaży złożone w terminie przyjmowania Ofert Sprzedaży zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Zaproszeniu.

Jeżeli Podmiot Nabywający Akcje otrzyma Oferty Sprzedaży na łączną liczbę Akcji Nabywanych większą od liczby Akcji Nabywanych, które Podmiot Nabywający Akcje zamierza nabyć w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie (wskazaną w punkcie 1 niniejszego Zaproszenia), dokona redukcji liczby Akcji Nabywanych, jaka zostanie nabyta od Akcjonariuszy, według swobodnego uznania Podmiotu Nabywającego Akcje. Zaakceptowane zostaną wyłącznie Oferty Sprzedaży Akcji złożone zgodnie z niniejszymi warunkami Zaproszenia. Podmiot Nabywający Akcje zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia wybranych Ofert Sprzedaży Akcji. W szczególności, nie zostaną zaakceptowane Oferty Sprzedaży Akcji z niewłaściwie lub nie w pełni wypełnionymi formularzami Oferty Sprzedaży Akcji Nabywanych. Akcje Nabywane zostaną nabyte przez Podmiot Nabywający Akcje poprzez przeniesienie własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie własności Akcji Nabywanych pomiędzy Akcjonariuszami, którzy złożą prawidłowe Oferty Sprzedaży, a Podmiotem Nabywającym Akcje zostanie rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego KDPW. W ramach Zaproszenia nie będą nabywane ułamkowe części Akcji Nabywanych.

10. Zapłata Ceny Zakupu oraz koszty rozliczeń

Cena Zakupu za Akcje Nabywane, które zostaną nabyte przez Podmiot Nabywający Akcje, zostanie uiszczona przez Podmiot Nabywający Akcje na zasadach wskazanych w niniejszym Zaproszeniu.

Zapłata Ceny Zakupu za Akcje Nabywane nabyte przez Podmiot Nabywający Akcje w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego KDPW, na podstawie płatnych instrukcji rozrachunkowych wystawionych przez Dom Maklerski w imieniu Podmiotu Nabywającego Akcje oraz podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy. Kwota stanowiąca iloczyn (a) liczby Akcji Nabywanych zbywanych przez danego Akcjonariusza na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje oraz (b) Ceny Zakupu zostanie przekazana na rachunek pieniężny lub bankowy danego Akcjonariusza powiązany z rachunkiem papierów wartościowych, na którym były zapisane Akcje Nabywane tego Akcjonariusza i z którego nastąpiło przeniesienie tych Akcji Nabywanych na rzecz Podmiotu Nabywającego Akcje, przy czym kwota ta może zostać pomniejszona o należną prowizję (o ile taka prowizja będzie pobierana przez podmiot prowadzący działalność maklerską wystawiający instrukcję rozliczeniową, zgodnie z taryfą opłat takiego podmiotu).

Dom Maklerski będzie pobierać prowizję z tytułu dokonywania czynności w związku z Ofertą Sprzedaży od Akcjonariuszy składających Oferty Sprzedaży, dla których Dom Maklerski prowadzi rachunki papierów wartościowych, w wysokości prowizji przypisanej danemu klientowi (Akcjonariuszowi) dla transakcji akcjami. Kwota prowizji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie pobrana ze środków pieniężnych ze sprzedaży Akcji Nabywanych.

W przypadku Akcjonariuszy będących klientami instytucjonalnymi składającymi Ofertę Sprzedaży za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Dom Maklerski będzie pobierać prowizję w wysokości 0,10% wartości transakcji, z wyjątkiem tych klientów, którzy z Domem Maklerskim mają wynegocjowaną inną stawkę prowizji.

11. Charakter prawny Zaproszenia

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i następnych Ustawy o Ofercie Publicznej. W szczególności, do niniejszego Zaproszenia nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, jak również przepisy Rozporządzenia w Sprawie Wezwań.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi również oferty zakupu ani nie nakłania do sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, w szczególności w jakimkolwiek państwie, w którym składanie tego rodzaju oferty lub nakłanianie do sprzedaży papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem lub wymagałoby jakichkolwiek zezwoleń, powiadomień lub rejestracji.

Niniejsze Zaproszenie nie stanowi doradztwa inwestycyjnego, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z niniejszym Zaproszeniem Akcjonariusze powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych lub podatkowych. Akcjonariusz odpowiadający na niniejsze Zaproszenie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe lub podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Niniejsze Zaproszenie nie wymaga zatwierdzenia lub przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego ani jakiegokolwiek innego organu administracji publicznej.

W okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży treść niniejszego Zaproszenia będzie dostępna w Punktach Obsługi Klientów oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego (www.trigon.pl).

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania Ofert Sprzedaży w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu +48 801 292 292 oraz +48 12 629 22 92 (z telefonów komórkowych) bądź bezpośrednio w Domu Maklerskim pod numerem telefonu: +48 22 330 11 11.

Podmiot Nabywający Akcje:


_________________________________________________[w imieniu Cyfrowy Polsat S.A.] 

kom abs/

Źródło:PAP
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki