REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-23 17:10
publikacja
2021-04-23 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SFJ_31.12.2020_ZREMB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZJ_31.12.2020_ZREMB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_prezesz_jednostkowe_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Zarzadu_dot._sporzadzenia_sprawozdania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_dot._wyboru_firmy_audytorskiej-jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_ZBM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dot._komitetu_audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_ZREMB_2020_podpisane_MRA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 930 33 089 5 572 7 770
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 482 1 484 331 348
III. Zysk ( strat) brutto 4 845 6 893 1 083 1 619
IV. Zysk ( strata) netto okresu 997 411 223 96
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 118 1 400 473 329
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 565 -215 -350 -50
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 412 -1 332 92 -313
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 965 -147 216 -34
IX. Aktywa, razem 25 673 24 914 5 563 5 791
X. Zobowiązania razem 18 504 18 897 4 010 4 393
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 641 8 697 2 089 2 022
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 8 863 10 200 1 921 2 371
XIII. Kapitał własny 7 169 6 017 1 554 1 399
XIV. Kapitał zakładowy 6 300 6 164 1 365 1 433
XV. Liczba akcji ( w szt.) 12 600 000 11 477 089 12 600 000 11 477 089
XVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) 0,08 0,04 0,02 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł. /EUR) 0,08 0,04 0,02 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) 0,57 0,52 0,12 0,12
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) 0,57 0,52 0,12 0,12
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł./EUR) 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SFJ_31.12.2020_ZREMB.pdfSFJ_31.12.2020_ZREMB.pdf JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2020 r.
SZJ_31.12.2020_ZREMB.pdfSZJ_31.12.2020_ZREMB.pdf JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2020 r.
list prezesz jednostkowe 2020.pdflist prezesz jednostkowe 2020.pdf LIST PREZESA ZARZĄDU ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A..
oswiadczenie Zarządu dot. sporzadzenia sprawozdania.pdfoswiadczenie Zarządu dot. sporzadzenia sprawozdania.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2020 r.
oswiadczenie dot. wyboru firmy audytorskiej-jednostkowe.pdfoswiadczenie dot. wyboru firmy audytorskiej-jednostkowe.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.DOTYCZĄCE WYBORU I PROCEDURY WYBORUFIRMY AUDYTORSKIEJ.
Ocena Rady Nadzorczej ZBM.pdfOcena Rady Nadzorczej ZBM.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI.
oswiadczenie RN dot. komitetu audytu.pdfoswiadczenie RN dot. komitetu audytu.pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU.
Sprawozdanie z badania ZREMB 2020 podpisane MRA.pdfSprawozdanie z badania ZREMB 2020 podpisane MRA.pdf SPRAWOZDANIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ZA 2020 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-04-23 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Aneta Tajchert
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki