REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 22:34
publikacja
2020-06-30 22:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Wybrane_dane_JSF_Sfinks_Polska_SA_2019.12.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Sfinks_Polska_SA_do_akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_2019.12_Sfinks_Polska_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialal._Gr._Kap._Sfinks_Polska_i_Sfinks_Polska_SA_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Sfinks_Polska_S.A__spr._fin_JSF_i_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena__Rady_Nadzorczej__Sfinks_Polska_SA_spr.fin_JSF_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Sfinks_Polska_SA_prawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej__Sfinks_Polska_SA_pow.skl._funkcj._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sfinks_Polska_SA_Sprawozdanie_z_badania_2019-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 428 175 201 37 061 41 060
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 091) 2 468 (951) 578
III. Zysk (strata) brutto (19 246) (3 277) (4 474) (768)
IV. Zysk (strata) netto (16 687) (3 437) (3 879) (806)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 503 20 457 10 810 4 794
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 450) (8 170) (1 267) (1 915)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (45 224) (11 501) (10 513) (2 695)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (4 171) 786 (970) 184
IX. Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) (0,54) (0,11) (0,12) (0,03)
X. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,54) (0,11) (0,12) (0,03)
XI. Aktywa razem 274 933 145 490 64 561 33 835
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 284 391 139 453 66 782 32 431
XIII. Zobowiązania długoterminowe 145 632 33 569 34 198 7 807
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 138 759 105 884 32 584 24 624
XV. Kapitał własny (9 458) 6 037 (2 221) 1 404
XVI. Kapitał podstawowy 32 199 31 099 7 561 7 232
XVII. Liczba akcji (w szt.) 32 199 512 31 099 512 32 199 512 31 099 512
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,29) 0,19 (0,07) 0,05
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (0,29) 0,19 (0,07) 0,04
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0


Informacja dotycząca
średnich zastosowanych kursów wymiany złotego w okresie objętym
sprawozdaniem finansowym i porównywalnych danych finansowych w stosunku
do Euro ustalanych przez NBPa)
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z
działalności operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy
pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i
przepływy netto za okres sprawozdawczy, obliczono przyjmując średni kurs
EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP
na ostatni dzień poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego, tj:
4,3018 PLN.


b) przychody netto ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływy netto za
okres porównawczy, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy okresu porównawczego, tj: 4,2669 PLN.


c) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.12.2019 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
31.12.2019 roku, tj.: 4,2585 PLN.


d) aktywa razem,
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na
31.12.2018 roku obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień
31.12.2018 roku, tj.: 4,300 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane_dane_JSF_Sfinks Polska SA_2019.12.pdfWybrane_dane_JSF_Sfinks Polska SA_2019.12.pdf
List Prezesa Zarządu Sfinks Polska SA do akcjonariuszy.pdfList Prezesa Zarządu Sfinks Polska SA do akcjonariuszy.pdf
JSF_2019.12_Sfinks_Polska_SA.pdfJSF_2019.12_Sfinks_Polska_SA.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działal. Gr. Kap. Sfinks Polska i Sfinks Polska SA za 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działal. Gr. Kap. Sfinks Polska i Sfinks Polska SA za 2019.pdf
Oświadczenie Zarządu Sfinks Polska S.A_ spr. fin_JSF i SSF.pdfOświadczenie Zarządu Sfinks Polska S.A_ spr. fin_JSF i SSF.pdf
Ocena Rady Nadzorczej Sfinks Polska SA_spr.fin_JSF_SSF.pdfOcena Rady Nadzorczej Sfinks Polska SA_spr.fin_JSF_SSF.pdf
Informacja Zarządu Sfinks Polska SA prawie wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu Sfinks Polska SA prawie wyboru firmy audytorskiej.pdf
Oświadczenie Rady Nadzorczej Sfinks Polska SA_pow.skł. funkcj. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Sfinks Polska SA_pow.skł. funkcj. Komitetu Audytu.pdf
Sfinks Polska SA_Sprawozdanie z badania 2019-sig-sig.pdfSfinks Polska SA_Sprawozdanie z badania 2019-sig-sig.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 SYLWESTER CACEK PREZES ZARZĄDU
2020-06-30 DOROTA CACEK WICEPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 ZBIGNIEW MACHAŁOWSKI GŁÓWNY KSIĘGOWY
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki