REKLAMA

REGNON S.A.: Oświadczenie Zarządu Regnon S.A.

2019-11-29 19:31
publikacja
2019-11-29 19:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Oświadczenie Zarządu Regnon S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do uprzednio publikowanych informacji, iż warunkiem kontynuowania działalności Regnon Spółka Akcyjna [Emitent, Spółka] jest wypracowanie nowej strategii biznesowej w oparciu o posiadaną przez Spółkę wiedzę i doświadczenie oraz przy wykorzystaniu środków finansowych pozyskanych od przyszłego większościowego akcjonariusza, Zarząd Emitenta oświadcza, że zważywszy na znaczne opóźnienie realizacji uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 września 2018 r. procesu scalenia akcji Spółki, w ramach którego do chwili obecnej niestety nie została zawarta umowa o likwidację niedoborów scaleniowych, a tym samym nie zaistniały warunki do nabycia przez potencjalnego inwestora akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie znaczącego udziału w kapitale zakładowym, Zarząd Spółki postanowił o podjęciu działań zmierzających do wszczęcia postępowania likwidacyjnego Emitenta. Zarząd Regnon Spółka Akcyjna podkreśla, że po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, priorytetowym celem planu rozwoju Spółki stało się rozpoczęcie działalności w nowych obszarach gospodarczych przy udziale nowych inwestorów. Istotnym elementem wykonania planu było doprowadzenie przez Zarząd Spółki do przywrócenia obrotu akcjami Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., które nastąpiło na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r. w której postanowiono o notowaniu akcji spółki Regnon S.A. w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. Drugim kluczowym elementem działań było ograniczenie zmienności kursu akcji, któremu służyła wspomniana wyżej, podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 września 2018 r., uchwała w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, na mocy której ustalono nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 100,00 zł każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 zł każda akcja oraz zmniejszono proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki. Scalenie akcji Spółki winno nastąpić w ten sposób, że 10 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10,00 zł każda, zostaje wymienionych na 1 akcję Spółki o wartości nominalnej 100,00 zł. Zmiana Statutu Emitenta w przedmiotowym zakresie została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice–Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 kwietnia 2019 r., przy czym do dnia dzisiejszego z przyczyn niezależnych od Spółki, proces scalenia akcji nie został sfinalizowany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Barbara Konrad-Dziwisz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki