REKLAMA
WAŻNE

PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-12 22:49
publikacja
2019-11-12 22:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_GKPEM_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody z tytułu zarządzania 32 534 39 486 7 551 9 283
II. Zysk z działalności operacyjnej 6 458 11 217 1 499 2 637
III. Zysk przed opodatkowaniem 4 773 9 810 1 108 2 306
IV. Zysk netto 3 535 6 408 820 1 507
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (774) 11 411 (180) 2 683
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (1 247) - (293)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 248 (980) 754 (230)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 474 9 184 574 2 159
IX. Liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
X. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 3 419 081 3 419 799 3 419 081 3 419 799
XI. Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,03 1,87 0,24 0,44
XII. Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa trwałe 93 221 89 793 21 314 20 882
XIV. Aktywa obrotowe 29 695 23 181 6 789 5 391
XV. Zobowiązania długoterminowe 48 586 48 934 11 109 11 380
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 29 422 22 916 6 727 5 329
XVII. Kapitał własny 44 908 41 124 10 268 9 564
XVIII. Kapitał podstawowy 3 424 3 424 783 796
XIX. Liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,12 12,01 3,00 2,79
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny GKPEM_3Q 2019.pdfRaport kwartalny GKPEM_3Q 2019.pdf Grupa Kapitałowa Private Equity Managers S.A. Rozszerzony raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-11-12 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
2019-11-12 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki