PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-12 22:49
publikacja
2019-11-12 22:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_GKPEM_3Q_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody z tytułu zarządzania 32 534 39 486 7 551 9 283
II. Zysk z działalności operacyjnej 6 458 11 217 1 499 2 637
III. Zysk przed opodatkowaniem 4 773 9 810 1 108 2 306
IV. Zysk netto 3 535 6 408 820 1 507
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (774) 11 411 (180) 2 683
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - (1 247) - (293)
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 248 (980) 754 (230)
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 474 9 184 574 2 159
IX. Liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
X. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 3 419 081 3 419 799 3 419 081 3 419 799
XI. Zysk na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,03 1,87 0,24 0,44
XII. Stan na dzień 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa trwałe 93 221 89 793 21 314 20 882
XIV. Aktywa obrotowe 29 695 23 181 6 789 5 391
XV. Zobowiązania długoterminowe 48 586 48 934 11 109 11 380
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 29 422 22 916 6 727 5 329
XVII. Kapitał własny 44 908 41 124 10 268 9 564
XVIII. Kapitał podstawowy 3 424 3 424 783 796
XIX. Liczba akcji (w szt.) 3 423 769 3 423 769 3 423 769 3 423 769
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,12 12,01 3,00 2,79
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny GKPEM_3Q 2019.pdfRaport kwartalny GKPEM_3Q 2019.pdf Grupa Kapitałowa Private Equity Managers S.A. Rozszerzony raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-12 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2019-11-12 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
2019-11-12 Krzysztof Konopiński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki