REKLAMA

ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

2021-05-25 13:26
publikacja
2021-05-25 13:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_ZWZ_21_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w zw. z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki oraz Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
7.Złożenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, obejmującego m.in.: ocenę Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, ocenę Sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE za lata 2019-2020.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pracownikom Spółki jednorazowej nagrody rocznej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
ogloszenie ZWZ 21 06 2021.pdfogloszenie ZWZ 21 06 2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 21.06.2021 r.
projekty uchwał.pdfprojekty uchwał.pdf Projektry uchwał na ZWZ 21.06.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2021-05-25 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2021-05-25 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki