WAŻNE

IZOSTAL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

2020-06-24 14:36
publikacja
2020-06-24 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną pięcioletnią IX kadencję, trwającą w latach obrotowych 2020-2024, w następującym składzie:

1) Andrzej Baranek,
2) Jerzy Bernhard,
3) Grażyna Kowalewska,
4) Jan Kruczak,
5) Lech Majchrzak,
6) Adam Matkowski.

Kwalifikacje i opis przebiegu pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej powołanych na następną kadencję:

1) Andrzej Baranek
Pan Andrzej Baranek posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Politechnikę Śląską na Wydziale Metalurgicznym. Ponadto Pan Andrzej Baranek ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
Przebieg pracy zawodowej:
• w latach 1979 – 1993 w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kolejno na stanowiskach: Samodzielnego Pracownika Technicznego, Specjalisty ds. Remontowych, Kierownika Działu Przygotowania i Realizacji Produkcji, Zastępcy Kierownika Wydziału Remontu Walcowni oraz Dyrektora Technicznego – Głównego Inżyniera.
• w latach 1993 – 1997 w Konsorcjum Przedsiębiorstw Hutnicze Przedsiębiorstwa Remontowe Spółka Akcyjna pełnił funkcję Prezesa Zarządu
• w latach 1998 do nadal w Stalprofil S.A. kolejno funkcje Zastępcy Kierownika Działu Handlowego ds. Technicznych oraz Kierownika Działu Inwestycji Stalprofil S.A.
• od 2013 roku – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Izostal S.A.
Pan Andrzej Baranek pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym FENIX-1 Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

2) Jerzy Bernhard
Pan Jerzy Bernhard posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie.
Przebieg pracy zawodowej:
• w latach 1975 – 1992 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice, kolejno jako mistrz, kierownik oddziału oraz zastępca kierownika wydziału,
• w latach 1992 – 1996 w Stalprofil Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako prezes zarządu – dyrektor spółki,
• w latach 1996 – 1998 w Huta Katowice S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek zarządu - dyrektor handlowy,
• od 1998 roku w Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako prezes zarządu – dyrektor generalny,
• od 2008 roku w Kolb Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonowskiem, jako przewodniczący rady nadzorczej,
• od 2008 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej Izostal S.A.
Pan Jerzy Bernhard jest także członkiem organów stowarzyszeń i organizacji społecznych: członkiem Rady Regionalnej Business Center Club, wiceprezesem zarządu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali oraz członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

3) Grażyna Kowalewska
Pani Grażyna Kowalewska posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończyła Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej na wydziale Zarządzania i Informatyki Gospodarczej na kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalizacją Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ponadto Pani Grażyna Kowalewska posiada liczne szkolenia i certyfikaty między innymi z zakresu Budżetowania i Kontroli Kosztów, Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i rozwojowej ArcelorMittal Poland.
Przebieg pracy zawodowej:
• od stycznia 1980 w Hucie Katowice, a po przekształceniu (sprzedaży akcji przez Skarb Państwa) w ArcelorMittal Poland z siedzibą w Dąbrowie Górniczej kolejno na stanowiskach: Referent ds. Pracowniczych, Specjalista Ekonomista, Kierownik Wsparcia. Dodatkowo od 2008 na stanowisku wiceprzewodniczącej w Podkomisji Inwentaryzacyjnej ArcelorMittal Poland w Oddziale Dąbrowa Górnicza,
• od 2018 roku – Sekretarz Rady Nadzorczej Izostal S.A.

4) Jan Kruczak
Pan Jan Kruczak posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Wiertniczo – Naftowym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: wiertnictwo) oraz studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto Pan Jan Kruczak ukończył kursy specjalistyczne: Training for Economic Staff of the Oil&Gas Industry w Houston (USA) i Calgary (Kanada). Poza powyższymi Pan Jan Kruczak ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Przebieg pracy zawodowej:
• od 1972 do 2012 roku w Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, kolejno jako asystent kierownika wiertni, specjalista w dziale nowej techniki, kierownik działu planowania i analiz, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych, wiceprezes zarządu - dyrektor ekonomiczny, prezes zarządu – dyrektor naczelny,
• od 2009 roku – Członek Rady Nadzorczej Izostal S.A.

5) Lech Majchrzak
Pan Lech Majchrzak posiada wykształcenie średnie techniczne, ukończył Technikum Radiowe w Pułtusku (technik elektronik, specjalność: radiotechnika i telewizja).
Przebieg pracy zawodowej:
• w 1984 roku w Przedsiębiorstwie Podzespołów Elektronicznych „Unitra-Unitech” z siedzibą w Żurominie, jako monter,
• w latach 1984 – 1987 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznych Układów Specjalizowanych „MERA” z siedzibą w Toruniu, jako laborant,
• w latach 1987 – 1988 w Katowickim Gwarectwie Węglowym KWK „Polska” z siedzibą w Świętochłowicach, jako elektromonter-automatyk,
• w latach 1988 – 1998 w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Huta Katowice S.A) jako elektronik,
• w latach 1998 – 2009 w HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, kolejno jako elektronik, specjalista,
• od 2010 roku w ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako specjalista,
• w latach 2000 – 2008 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowo Handlowym CONSENSUS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, kolejno jako sekretarz rady nadzorczej, członek rady nadzorczej, przewodniczący rady nadzorczej,
• w latach 2003 – 2009 w HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek rady nadzorczej,
• od 2007 roku – Członek Rady Nadzorczej Izostal S.A.
• od 2009 roku w Przedsiębiorstwie Usługowym „MARITEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, jako członek rady nadzorczej.

6) Adam Matkowski
Pan Adam Matkowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (kierunek: fototechnika). Ponadto Pan Adam Matkowski posiada uprawnienia rzeczoznawcy w specjalności: gazownictwo w zakresie programowania i rozwoju, posiada także uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnie funkcji projektanta, kierownika budowy i robót instalacyjno-inżynieryjnych w zakresie sieci gazowych oraz posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci gazowych. Poza powyższymi Pan Adam Matkowski ukończył kurs dla członków zarządu i członków rad nadzorczych organizowany przez Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Kadr Administracji Państwowej we Wrocławiu.
Przebieg pracy zawodowej:
• w latach 1966 – 1968 na Uniwersytecie Wrocławskim jako pracownik naukowo-techniczny,
• od roku 1968 – w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kolejno jako asystent projektanta, projektant, kierownik zespołu, kierownik pracowni, generalny projektant, wiceprezes zarządu - dyrektor projektowania i rozwoju, pełnomocnik dyrektora – doradca zarządu,
• w latach 1990 – 1992 na Politechnice Poznańskiej jako wykładowca,
• w latach 1998 – 2006 na Politechnice Warszawskiej jako wykładowca,
• w latach 2000 – 2008 na Politechnice Śląskiej jako wykładowca,
• od roku 2004 – wykładowca na Politechnice Wrocławskiej i organizator Studium Podyplomowego z zakresu gazownictwa na tej uczelni,
• od 2008 roku – Członek Rady Nadzorczej Izostal S.A.
• w latach 2009 – 2010 w NYSAGAZ Sp. z o.o. jako członek Rady Nadzorczej.

Zgodnie z informacją posiadaną przez Spółkę, żaden z powołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Izostal S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2020-06-24 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki