REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Fundusze mieszane

2008-10-23 14:01
publikacja
2008-10-23 14:01
Istnieje powiedzenie - prawda leży pośrodku. Można je odnieść również do inwestowania. Jest miło zarabiać krociowe sumy, kiedy na rynku akcji panuje hossa. Jednako o rozpacz może przyprawiać właścicieli portfeli agresywnych ostra przecena akcji. Kompromis dają inwestycje mieszane.

Zalety i wady

Fundusze inwestujące w akcje pozwalają na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu, jednak są obarczone wysokim ryzykiem. Z kolei fundusze dłużnych papierów wartościowych nie rodzą dużego ryzyka inwestycyjnego, lecz generowane przez nie zyski nie każdego mogą satysfakcjonować. A że finanse, podobnie jak inne dziedziny życia, nie znoszą pustki, powstały fundusze, które stanowią kompromisowe rozwiązanie pomiędzy inwestowaniem agresywnym i pasywnym. Fundusze te są określane jako mieszane lub hybrydowe. Lokują zarówno w akcje, jak również w bezpieczne instrumenty finansowe: obligacje skarbowe i bony skarbowe oraz obligacje i inne papiery dłużne przedsiębiorstw o dobrym ratingu (poziom inwestycyjny) czy listy zastawne.

Udziały każdej z grup tych instrumentów stanowią o charakterze funduszu – stopie zwrotu, ryzyku inwestycyjnym, płynności. Stanowią one więc pośrednie rozwiązanie pomiędzy funduszami agresywnymi i bezpiecznymi.

W celu obniżenia ryzyka inwestycyjnego stosuje się szeroko pojętą dywersyfikację aktywów ryzykownych i bezpiecznych. Niskie współczynniki korelacji pomiędzy akcjami i dłużnymi papierami wartościowymi pozwalają na redukcję ryzyka. Nie oznacza to jednak, że fundusze mieszane są całkowicie bezpieczne. O ile fundusze akcji zależą od rozwoju gospodarki oraz spółek giełdowych, o tyle fundusze stabilne, oprócz gospodarki, są uzależnione od rynku długu. A ten może być również źródłem strat w sytuacji kiedy wzrastają stopy procentowe.

Podział funduszy mieszanych

Dzielą się one na dwie grupy: fundusze stabilnego wzrostu oraz fundusze zrównoważone. Kryterium podziału stanowi docelowy poziom zaangażowania w akcje. Jest on określony w statucie, jako przedział pozwalający zarządzającemu dostosować portfel do aktualnej sytuacji rynkowej. Może dojść do sytuacji, że przewidując znaczne spadki cen akcji zarządzający dokona sprzedaży pewnej części akcyjnej funduszu i wolne środki zainwestuje na rynku długu lub ulokuje w banku w oczekiwaniu na poprawę sytuacji na rynku akcji. Takie okresowe sytuacje mogą mieć miejsce bez względu na rodzaj funduszu.

Fundusze stabilnego wzrostu to takie, dla których udział akcji w portfelu inwestycyjnym nie przekracza 40%.

W kategorii funduszy zrównoważonych akcje stanowią 40-60%. W niektórych przypadkach nawet do 70%, jeżeli jest ustalony benchmark odwzorowujący portfel, w którym 60% stanowią akcje. Jednocześnie w obydwu rodzajach funduszy udział innych instrumentów niezbędnych dla utrzymania bieżącej płynności nie może być wyższy niż 10 proc. Większy udział akcji w funduszach zrównoważonych implikuje wyższe ryzyko w stosunku do funduszy stabilnego wzrostu. Niekiedy jest ono wysokie, niewiele niższe, niż dla agresywnie inwestujących funduszy akcyjnych. Jednak wraz ze wzrostem ilości akcji wzrasta potencjał zarabiania funduszu, a zatem osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przez inwestora.

Pojęcia "fundusze zrównoważone" i "fundusze stabilnego wzrostu" nie mają odzwierciedlenia w polskim prawie, a nazewnictwo to wynika z przyjętych praktyk rynkowych. Stąd dla potencjalnego uczestnika jest istotne zrozumienie różnicy pomiędzy obydwoma rodzajami funduszy.

W praktyce na podstawie nazwy funduszu nie zawsze można zorientować się, do jakiej grupy on należy, gdyż nie wszystkie zawierają adekwatne określenia informujące o specyfice działalności inwestycyjnej. Stąd niezbędna jest lektura prospektu lub rozmowa z doradcą finansowym.

Fundusze mieszane, a sytuacje kryzysowe

W sytuacji kiedy następują duże spadki kursów akcji na giełdzie, wówczas wzrasta liczba dyspozycji umorzeń jednostek uczestnictwa. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na gotówkę, którą fundusz jest zobowiązany wypłacić uczestnikom. W przypadku funduszy zawierających blisko 100% akcji, fundusz musi dokonywać sprzedaży akcji, gdyż zazwyczaj posiada niewiele wolnej gotówki. Duże zlecenia sprzedaży nie pozostają bez wpływu na korektę na giełdzie. W efekcie przyczynia się to wzmocnienia trendu spadkowego i powiększaniem strat.

Aby fundusz nie utracił płynności realizując wypłaty, zarządzający musi sprzedawać akcje godząc się niejednokrotnie na niekorzystne ceny, gdyż nie ma do dyspozycji innych papierów, które mógłby w tym krytycznym okresie upłynniać.

W lepszej sytuacji jest zarządzający funduszem mieszanym, który posiada do dyspozycji znaczny pakiet obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych w portfelu funduszu. Posiada on większą swobodę wyboru instrumentów, które może sprzedać. W związku z tym, może wstrzymać się ze sprzedażą akcji i podtrzymywać płynność funduszu zbywając dłużne papiery wartościowe. W ten sposób uniknie konieczności sprzedawania akcji podczas korekty, kiedy są one znacznie przecenione. Fundusz może również zawierać umowy warunkowej sprzedaży i odsprzedaży dłużnych papierów wartościowych (sell-buy-back) na rynku międzybankowym pozyskując gotówkę. Takie transakcje pozwalają funduszowi chwycić oddech, kiedy wzrasta drastycznie ilość dyspozycji umorzeń. Dzięki temu fundusz nie musi pozbywać się akcji, które mogą zyskać na wartości po zmianie trendu. To powoduje, że wahania wyceny jednostek funduszu mieszanego są mniejsze, niż akcyjnego, a relacja stopy zwrotu do ryzyka może być atrakcyjna.

Fundusze dla umiarkowanie ostrożnych

Fundusze mieszane są najbardziej odpowiednie dla osób akceptujących podwyższony, aczkolwiek ograniczony poziom ryzyka, skłonnych zrezygnować z nadzwyczajnych zysków. Pozwalają zarobić znacznie więcej niż lokaty bankowe, czy fundusze dłużnych papierów wartościowych, lecz mniej niż fundusze inwestujące agresywnie.

Nadają się one w szczególności dla średnio- i długoterminowych inwestycji. Przy czym wskazane jest, aby horyzont inwestycyjny nie był krótszy niż dwa lata. To sposób na zbieranie na posag dla dziecka lub spokojną starość. W szczególności są one odpowiednie dla oszczędzających na emeryturę, gdyż dłuższym horyzoncie czasowym dają zadowalające wyniki i zapewniają spokojny sen.

Jan Mazurek
Źródło:
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki