REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Idea zbiorowego inwestowania

2008-10-22 14:54
publikacja
2008-10-22 14:54
Inwestowanie na giełdzie czy innych rynkach w obecnych czasach przekracza możliwości pojedynczego inwestora. Potrzebne są: czas, wiedza, predyspozycje, doskonała orientacja w tym, co dzieje sie w ekonomii, finansach i polityce. A dzieje się bardzo wiele. Zamiast amatorsko zarządzać swymi oszczędnościami lepiej powierzyć je specjalistom, którzy nie są amatorami w swym fachu.

Inwestowanie zbiorowe

Na świecie, a także w Polsce, od kliku lat wzrasta zainteresowanie inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Ludzie doceniają związaną z nimi wygodę oraz rosnącą jakość zarządzania. Każdy może dziś wybrać fundusz, który będzie odpowiadać jego preferencjom osobistym, potencjale wzrostu, poziomowi akceptowanego ryzyka oraz horyzontowi czasowemu inwestycji.

Termin „zbiorowe inwestowanie” oznacza powierzenie środków finansowych wyspecjalizowanym firmom, gdzie specjaliści od zarządzania mają za zadanie powiększanie realnej wartości zgromadzonych w ten sposób aktywów. Drugie istotne zadanie, jakie stoi przed zarządzającym to ochrona wartości tych aktywów. W tym celu stosuje on taką strategię inwestycyjną, aby ograniczyła do minimum ryzyko finansowe. Może to uzyskać poprzez dobór odpowiedniej ilości aktywów nieskorelowanych lub ujemnie ze sobą skorelowanych, które w sumie zapewniałyby odpowiednią stopę zwrotu przy zminimalizowanym ryzyku. Poprzez dywersyfikację portfela zarządzający może znacznie obniżyć ryzyko inwestycyjne portfela.

Najpopularniejszymi podmiotami na rynku finansowym specjalizującymi się w zarządzaniu zbiorowym są fundusze inwestycyjne. Poprzez zakup tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym inwestujący uczestniczy pośrednio w inwestycjach w różne klasy aktywów oraz strategiach inwestycyjnych. Niejednokrotnie tylko w ten sposób inwestujący mogą korzystać z potencjału wzrostowego instrumentów finansowych niedostępnych dla inwestorów detalicznych. Polskie fundusze inwestują w akcje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, bony skarbowe, nieruchomości, wierzytelności, tytuły uczestnictwa innych funduszy, towary, instrumenty pochodne. Miejscem inwestycji jest nie tylko polski rynek lecz również rynki światowe.

Osoby, które powierzają środki finansowe w zarządzanie funduszowi inwestycyjnemu stają się uczestnikami funduszu. Tytułami uczestnictwa są jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne. Te drugie są udziałowymi papierami wartościowymi. W przypadku osób nie posiadających profesjonalnej wiedzy z dziedziny finansów powierzenie środków finansowych funduszom inwestycyjnym jest bardziej efektywne niż inwestowanie samodzielne.

Inwestując w fundusz jesteśmy zwolnieni z obowiązku prowadzenia pracochłonnych, a także kosztownych analiz finansowych, monitorowania bieżącej sytuacji rynkowej, śledzenia bieżących wiadomości, mogących wpływać na kursy papierów wartościowych.

Podmioty zarządzające aktywami klientów posiadają wysokokwalifikowanych specjalistów, drogie narzędzia analityczne oraz wspomagające procesy decyzyjne, dostęp do wielu serwisów informacyjnych, niejednokrotnie płatnych. Fundusze inwestycyjne są zobowiązane zatrudniać licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Ponadto fundusze inwestycyjne, zawierające transakcje o wysokich wartościach mogą korzystać z preferencyjnych prowizji i opłat pobieranych przez domy maklerskie pośredniczące w zawieraniu transakcji.

Większości wymienionych tu korzyści nie otrzyma indywidualny inwestor działający na własną rękę. Niedogodnością inwestycji zbiorowych jest ich stosunkowo długi termin. Nie powinien być on krótszy niż trzy lata. W przypadku funduszy inwestujących w aktywa niepubliczne okres ten może być dłuższy, nawet do 10 lat. Stąd oceny jakości zarządzania funduszami w krótkim przedziale czasu nie są obiektywne oraz nie przestawiają dużej wartości.

Zdarza się, że oferta sprzedaży funduszu zawiera wyniki inwestycji za wybrany okres, kiedy zwrot z inwestycji był najwyższy. Najlepiej więc samodzielnie prześledzić wyniki poszczególnych funduszy.

Powierzenie pieniędzy w zarządzanie wiąże się również z ponoszeniem opłat na rzecz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Najczęściej fundusze pobierają opłaty przy wpłacie. Drugi rodzaj obciążenia stanowią zryczałtowane koszty zarządzania, które są ustalane, jako udział w wartości zarządzanych aktywów uczestnika.

Wyniki zarządzania w postaci wartości wyceny jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych są publikowane codziennie w środkach masowego przekazu: prasie, telewizji, portalach internetowych, w tym www.bankier.pl. Inwestor może zapoznać się z wynikami historycznymi i porównać stopy zwrotu (https://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/fundusze/) oraz komentarzami dotyczącymi jakości zarządzania.

Wyróżnikiem inwestycji w fundusze jest wysokie bezpieczeństwo oraz płynność powierzonego kapitału. Uczestnicy funduszy otwartych mogą wycofać powierzone środki w każdej chwili, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, kiedy umorzenia mogą być wstrzymane nawet na okres do dwóch miesięcy. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych inwestycja może być również zamknięta szybko, jeżeli są one notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Certyfikaty nie znajdujących się w obrocie mogą być przedstawione do wykupu w okresach ustalonych w statucie funduszu, nie rzadziej jednak, niż co trzy miesiące.

Tytuły uczestnictwa funduszy są dostępne w sprzedaży poprzez domy maklerskie, banki oraz upoważnionych dystrybutorów.

Organizacja rynku funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne w Polsce funkcjonują na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych lub na podstawie kodeksu spółek handlowych. W niniejszym poradniku została przedstawiona zasada funkcjonowania funduszy inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny posiada osobowość prawną, a przedmiotem jego działalności jest lokowanie środków pieniężnych pozyskanych w drodze oferty publicznej lub niepublicznej nabycia tytułów uczestnictwa. Oferta nabycia certyfikatów, które są udziałowymi papierami wartościowymi jest przeprowadzana analogicznie, jak w przypadku akcji.

Fundusz inwestycyjny może utworzyć jedynie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (skr. TFI), które jest organem tego funduszu. Wymaga to uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, która sprawuje stały nadzór nad Towarzystwem oraz funduszem. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od TFI, ani od akcjonariuszy Towarzystwa.

Uczestnicy funduszy zamkniętych mogą utworzyć organ funduszu - radę lub zgromadzenie inwestorów, która na wzór rady nadzorczej posiada uprawnienia kontrolne wobec Towarzystwa i funduszu.

Siedzibą i adresem funduszu inwestycyjnego jest siedziba i adres Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Uczestnikami funduszu są osoby fizyczne, prawne, a także nieposiadające osobowości prawnej, które dokonały odpowiedniej wpłaty, a na ich koncie prowadzonym przez agenta transferowego zostały zarejestrowane jednostki uczestnictwa lub na rachunku inwestycyjnym certyfikaty inwestycyjne. Oba te instrumenty reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu. Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mogą być wyłącznie ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego oraz wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat. Przychodami funduszy inwestycyjnych są przychody z lokat netto oraz zrealizowany zysk pomniejszony o stratę, jakie powstają przy sprzedaży lokat.

Jednak żaden fundusz nie jest w stanie zagwarantować osiągnięcia celu inwestycyjnego, a odpowiednie oświadczenie musi być wpisane do statutu funduszu. Wybierając więc fundusz należy zdawać sobie sprawę, że osiągnięte w przeszłości wyniki nie muszą powtórzyć się w przyszłości.

Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, a następnie po pomniejszeniu o zobowiązania i rezerwy wylicza wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny. W oparciu o tę wartość są sprzedawane oraz umarzane tytuły uczestnictwa w funduszu.

Aktywa funduszu są przechowywane przez niezależny bank, określany mianem depozytariusza. Daje on rękojmię bezpieczeństwa zgromadzonych aktywów funduszu.

Każdy fundusz inwestycyjny posiada statut, który określa zasady funkcjonowania funduszu, w tym politykę inwestycyjną, zasady wypłacania dochodów, częstotliwość dokonywania wyceny aktywów, częstotliwość sprzedaży oraz umarzania tytułów uczestnictwa, sposób udostępniania informacji oraz czas trwania, jeżeli jest określony. W statucie określone są również prawa należne uczestnikom funduszu. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu oszczędności niezbędne jest zapoznanie się z treścią takiego statutu, a nawet zasięgnięcie porady doradcy finansowego.

Jednostki uczestnictwa można nabyć w domach maklerskich lub bankach oraz firmach oferujących doradztwo finansowe. Certyfikaty inwestycyjne można również kupić na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie lub MTS CeTO, jeżeli są one tam notowane.

Jan Mazurek
Źródło:
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki