FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP S.A.: wyniki finansowe

2019-11-28 17:18
publikacja
2019-11-28 17:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FAMG_Jednostkowy_Raport_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody łącznie całkowite 549 18 398 127 4 325
II. Przychody ze sprzedaży 453 16 930 105 3 980
III. Koszty działalności operacyjnej (463) (16 255) (107) (3 822)
IV. Amortyzacja (270) (72) (63) (17)
V. Zysk (strata) na sprzedaży (10) 675 (2) 159
VI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (4 814) (744) (1 117) (175)
VII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 944) (315) (1 147) (74)
VIII. Zysk (strata) netto (4 736) (107) (1 099) (25)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 805 15 124 419 3 556
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 803) (22 870) (651) (5 377)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (836) 7 763 (194) 1 825
XII. 30.09.2019 r. 31.12.2018 r. 30.09.2019 r. 31.12.2018 r.
XIII. Aktywa trwałe 2 063 211 472 49
XIV. Aktywa obrotowe 23 297 40 643 5 327 9 452
XV. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 917 14 744 210 3 429
XVII. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVIII. Należności krótkoterminowe 547 1 687 125 392
XIX. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 92 1 926 21 448
XX. Kapitał własny 8 334 13 070 1 906 3 040
XXI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 751 341 400 79
XXII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 15 275 27 443 3 493 6 382
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 50,87 0,51 11,63 0,12
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł) (28,91) 0,00 (6,71) 0,00
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 163 814 163 814 163 814 163 814
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 163 814 25 842 668 163 814 25 842 668
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
FAMG_Jednostkowy_Raport 3Q2019.pdfFAMG_Jednostkowy_Raport 3Q2019.pdf FAMG Jednostkowy raport 3Q 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki