REKLAMA

ESOTIQ & HENDERSON: Nabycie akcji własnych.

2023-10-22 20:36
publikacja
2023-10-22 20:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB-W_2023_38_zalacznik.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-22
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
Nabycie akcji własnych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Esotiq & Henderson S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w okresie od 17 do 20 października 2023 r. w transakcjach na sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka nabyła 876 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje stanowią 0,039% kapitału zakładowego i odpowiada im 876 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,027% ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabytych akcji własnych wyniosła 34,00 zł. Zlecenia nabycia zostały wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. Nabycie zostało dokonane na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki oraz na podstawie przepisów art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała stanowi, że nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać przeznaczone do zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, realizacji programu opcji menedżerskich, umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dalszej odsprzedaży, wydania akcji w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały spółki przejmowanej, ustanowienia zastawu na akcjach na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych przez Spółkę. Emitent posiada łącznie 233 828 akcji własnych, którym odpowiada 233 828 głosów, co stanowi odpowiednio 10,469% kapitału zakładowego oraz 7,231% ogólnej liczby głosów.
Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku] oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji [UE] 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
Załączniki
Plik Opis
RB-W_2023_38 załącznik.pdfRB-W_2023_38 załącznik.pdf Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-22 Adam Skrzypek
Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki