REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:10
publikacja
2021-04-30 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
BAH_jednostkowy_FY_2020_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dokumenty_RN_do_Raportu_Rocznego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Aktywa razem 128350 89772 27811 21079
II. Aktywa trwałe 23580 88095 5108 20686
III. Aktywa obrotowe 104770 1677 22703 393
IV. Kapitał własny i zobowiązania 128350 89772 27811 21079
V. Kapitał własny (75902) 69185 (16448) 16246
VI. Zobowiązania długoterminowe 17041 17297 3692 4061
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 187211 3290 40567 772
VIII. Przychody netto ze sprzedaży i pozostałe 14665 17826 3277 4143
IX. Koszty operacyjne (87592) (8134) (19578) (1891)
X. Zyski z inwestycji 112 18072 25 4201
XI. Wynik na zbyciu jednostek zależnych 193 - 45 -
XII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (72622) 27764 (16231) 6453
XIII. Koszty finansowe (67813) (5330) (15157) (1239)
XIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (140435) 22434 (31388) 5213
XV. Podatek dochodowy (4652) (2025) (1040) (471)
XVI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (145087) 20409 (32428) 4744
XVII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy (145087) 20409 (32428) 4744


I - VII: pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31 grudnia 2020 roku
oraz bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku.VIII - XVII: pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2020 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BAH jednostkowy FY 2020 final.pdfBAH jednostkowy FY 2020 final.pdf Jednostkowy Raport Roczny 2020
Dokumenty RN_do Raportu Rocznego.pdfDokumenty RN_do Raportu Rocznego.pdf Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Andrzej Nizio Prezes Zarządu
2021-04-30 Marcin Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Marcin Kolasa Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Karolina Banaś Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki