REKLAMA

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 17:49
publikacja
2021-05-31 17:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Ailleron_SA_Raport_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 38 965 32 029 8 522 7 285
II. Koszt własny sprzedaży 27 299 23 646 5 971 5 379
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 667 8 383 2 552 1 907
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 147 1 163 907 265
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 714 1 523 594 346
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 780 655 389 149
Działalność zaniechana
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
VIII. Zysk (strata) netto razem 1 780 655 389 149
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej 0,14 0,05 0,03 0,01
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej 0,14 0,05 0,03 0,01
XI. Suma całkowitych dochodów 1 780 655 389 149
XII. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 183 13 157 2 446 2 993
XIV. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 213 - 260 - 47 - 59
XV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 6 462 - 6 995 - 1 413 - 1 591
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 28 222 12 072 6 173 2 746
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XVII. Aktywa trwałe 72 350 74 121 15 525 16 062
XVIII. Aktywa obrotowe 81 334 88 731 17 453 19 227
XIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 222 23 713 6 056 5 138
XX. Aktywa razem 153 684 162 852 32 977 35 289
XXI. Kapitał własny 96 958 95 106 20 805 20 609
XXII. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 795 803
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 22 214 23 615 4 767 5 117
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 34 511 44 131 7 405 9 563
XXV. Pasywa razem 153 684 162 852 32 977 35 289
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Działalność kontynuowana
XXVI. Przychody ze sprzedaży 12 567 22 796 2 749 5 185
XXVII. Koszt własny sprzedaży 9 900 19 213 2 165 4 370
XXVIII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 667 3 583 583 815
XXIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 3 201 - 2 435 - 700 - 554
XXX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 2 509 - 2 154 - 549 - 490
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej - 2 008 - 2 251 - 439 - 512
Działalność zaniechana
XXXII. Przychody ze sprzedaży 12 095 - 2 645 -
XXXIII. Koszty operacyjne ogółem 10 651 - 2 330 -
XXXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 444 - 316 -
XXXV. Podatek dochodowy 274 - 60 -
XXXVI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 1 170 - 256 -
XXXVII. Zysk (strata) netto razem - 839 - 2 251 - 183 - 512
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,16 -0,18 -0,04 -0,04
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,07 -0,18 -0,01 -0,04
XL. Suma całkowitych dochodów - 839 - 2 251 - 183 - 512
XLI. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XLII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 246 11 943 1 804 2 717
XLIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 130 - 508 - 28 - 116
XLIV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 8 375 - 7 080 - 1 832 - 1 610
XLV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 11 692 7 242 2 557 1 647
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XLVI. Aktywa trwałe 31 152 31 937 6 685 6 921
XLVII. Aktywa obrotowe 39 432 38 367 8 461 8 314
XLVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 692 11 676 2 509 2 530
XLIX. Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia 47 976 62 577 10 295 13 560
L. Aktywa razem 118 560 132 881 25 440 28 795
LI. Kapitał własny 64 109 64 947 13 756 14 074
LII. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 795 803
LIII. Zobowiązania długoterminowe 20 834 22 317 4 471 4 836
LIV. Zobowiązania krótkoterminowe 23 696 32 018 5 085 6 938
LV. Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia 9 922 13 599 2 129 2 947
LVI. Pasywa razem 118 560 132 881 25 440 28 795


Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 31.03.2021 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2020 roku.


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,5721 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.03.2021,


- 4,3963 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.03.2020.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,6603 – kurs NBP z dnia 31.03.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr
062/A/NBP/2021,


- 4,6148 – kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr
255/A/NBP/2020.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Ailleron SA_Raport_1Q2021.pdfGK Ailleron SA_Raport_1Q2021.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za I kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki