REKLAMA
Dzień domów w Bankier.pl

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 18:33
publikacja
2021-04-30 18:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Ailleron_SA_Jednostkowy_Raport_Roczny_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 53 435 47 019 11 943 10 930
II. Koszt własny sprzedaży 42 381 38 717 9 472 9 000
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 054 8 302 2 471 1 930
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 1 161 - 9 854 - 259 - 2 291
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 4 391 - 12 020 - 981 - 2 794
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej - 5 018 - 11 060 - 1 122 - 2 571
Działalność zaniechana
VII. Przychody ze sprzedaży 62 428 70 420 13 953 16 370
VIII. Koszty operacyjne ogółem 59 492 65 079 13 297 15 128
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 936 5 341 656 1 242
X. Podatek dochodowy 545 445 122 103
XI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 2 391 4 896 534 1 138
XII. Zysk (strata) netto razem - 2 627 - 6 164 - 587 - 1 433
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,41 -0,90 -0,09 -0,21
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności zaniechanej -0,21 -0,50 -0,05 -0,12
XV. Suma całkowitych dochodów - 2 627 - 6 164 - 587 - 1 433
XVI. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
XVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 291 296 3 641 69
XVIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 1 869 - 3 074 - 418 - 715
XIX. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 3 828 1 756 - 856 408
XX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 11 676 1 082 2 610 252
XXI. Aktywa trwałe 31 937 47 095 6 921 11 059
XXII. Aktywa obrotowe 38 367 68 100 8 314 15 992
XXIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11 676 1 082 2 530 254
XXIV. Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia 62 577 - 13 560 -
XXV. Aktywa razem 132 881 115 195 28 795 27 051
XXVI. Kapitał własny 64 947 67 574 14 074 15 868
XXVII. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 803 870
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 22 317 9 241 4 836 2 170
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 32 018 38 380 6 938 9 013
XXX. Zobowiązania związane z grupą aktywów przeznaczonych do zbycia 13 599 - 2 947 -
XXXI. Pasywa razem 132 881 115 195 28 795 27 051


Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 31.12.2020 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2019 roku.


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,4742 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2020,


- 4,3018 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2019.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,6148 – kurs NBP z dnia 31.12.2020 r. - Tabela A kursów średnich nr
255/A/NBP/2020,


- 4,2585 – kurs NBP z dnia 31.12.2019 r. - Tabela A kursów średnich nr
251/A/NBP/2019.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Ailleron SA_Jednostkowy Raport Roczny_2020.pdfAilleron SA_Jednostkowy Raport Roczny_2020.pdf Jednostkowy Raport Roczny Ailleron SA za 2020 rok, zawierający:
- List Prezesa do Akcjonariuszy,
- Wybrane dane finansowe,
- Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron SA,
- Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta,
- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki Ailleron SA w roku 2020,
- Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Rafał Styczeń Prezes Zarządu
2021-04-30 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Marcin Dąbrowski Członek Zarządu
2021-04-30 Piotr Skrabski Członek Zarządu
2021-04-30 Tomasz Król Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Daria Ślęzak Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki