ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2019-04-24 08:26
publikacja
2019-04-24 08:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_rocznego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Energoinstal_S.A._za_2018_rok.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_do_akcjonariuszy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_wyboru_i_procedury_wyboru....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 776 100 913 21 743 23 774
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 957 -47 296 -927 -11 142
III. Zysk (strata) brutto -914 -55 009 -214 -12 959
IV. Zysk (strata) netto -914 -58 751 -214 -13 841
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 171 57 484 1 915 13 542
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 492 2 891 1 521 681
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 770 -63 600 -3 696 -14 983
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 107 -3 225 -259 -760
IX. Aktywa razem 91 820 147 889 21 353 35 457
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 758 99 008 10 176 23 737
XI. Zobowiązania długoterminowe 12 877 15 706 2 995 3 765
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 881 83 302 7 182 19 972
XIII. Kapitał własny 48 062 48 881 11 177 11 720
XIV. Kapitał zakładowy 1 800 1 800 419 432
XV. Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,05 -3,26 -0,01 -0,77
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,67 2,72 0,62 0,65
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,00 0,00 0,00
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.pdf Opinia i raport podmiotu do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2018 rok.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2018 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A za 2018 rok
List Zarządu do akcjonariuszy 2018.pdfList Zarządu do akcjonariuszy 2018.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia....pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia....pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2108 rok
Oświadczenie Zarządu dotyczące wyboru i procedury wyboru....pdfOświadczenie Zarządu dotyczące wyboru i procedury wyboru....pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2108 rok
Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Audytu
Ocena Rady Nadzorczej.pdfOcena Rady Nadzorczej.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2018 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Michał Więcek Prezes zarządu
2019-04-24 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-24 Agata Gierczak Główna Księgowa Grupy Kapitałowej
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki