REKLAMA
WAŻNE

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 18:20
publikacja
2021-09-30 18:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BAH_jednostkowy_H1_2021_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BAH_skonsolidowany_H1_2021_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze/2020 półrocze / 2021 półrocze/2020
I. AKTYWA RAZEM 227 415 269 703 50 305 58 443
II. AKTYWA TRWAŁE 110 041 106 207 24 341 23 015
III. AKTYWA OBROTOWE 117 374 144 796 25 964 31 376
IV. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 18 700 0 4 052
V. PASYWA RAZEM 227 415 269 703 50 305 58 443
VI. KAPITAŁ WŁASNY (20 618) (24 517) (4 561) (5 313)
VII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 770 41 546 6 364 9 003
VIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 219 263 252 674 48 502 54 753
IX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 161 073 218 061 35 422 49 099
X. KOSZT WŁASNY SPRZEDAŻY (143 719) (195 974) (31 606) (44 126)
XI. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 17 354 22 087 3 816 4 973
XII. KOSZTY SPRZEDAŻY I KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU (15 074) (16 609) (3 315) (3 740)
XIII. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 333 6 572 293 1 480
XIV. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (2 851) (13 816) (627) (3 111)
XV. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ KONTYNUOWANEJ 762 (1 766) 167 (398)
XVI. PRZYCHODY FINANSOWE 5 893 41 1296 9
XVII. KOSZTY FINANSOWE (307) (1577) (68) (355)
XVIII. WYNIK NA SPRZEDAŻY SPÓŁEK GRUPY 0 225 0 51
XIX. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 6 348 (3 077) 1 395 (693)
XX. PODATEK DOCHODOWY 163 (5 791) 36 (1 304)
XXI. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 6 511 (8 868) 1 431 (1 997)
XXII. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ (2 612) (7 042) (574) (1 586)
XXIII. ZYSK (STRATA) NETTO ZA ROK OBROTOWY 3 899 (15 910) 857 (3 582)


I-VIII - POZYCJE AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO BILANSU NA DZIEŃ 30
CZERWCA 2021 ROKU ORAZ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKUIX-XXIII -
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRESY
OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU ORAZ OD DNIA 1
STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
BAH jednostkowy H1 2021 final.pdfBAH jednostkowy H1 2021 final.pdf RAPORT JEDNOSTKOWY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU
BAH skonsolidowany H1 2021 final.pdfBAH skonsolidowany H1 2021 final.pdf RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki