9,5500 zł
-0,21% -0,0200 zł
Bank Millennium SA (MIL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
1_Raport_Zarzadu_Millennium_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Raport_Finansowy_Grupa_Millennium_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Raport_Niefinansowy_Millennium_2017_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Millennium_sprawozdanie_bieglego_2017_cons_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2018-02-26
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody z tytułu odsetek 2 398 938 2 277 354 565 161 520 455
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 799 288 698 007 188 303 159 519
III. Przychody operacyjne 2 649 551 2 627 990 624 202 600 587
IV. Wynik działalności operacyjnej 1 113 549 1 128 701 262 339 257 948
V. Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 925 223 953 256 217 971 217 852
VI. Wynik finansowy po opodatkowaniu 681 227 701 252 160 489 160 261
VII. Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 831 395 498 040 195 867 113 820
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 106 858 2 891 446 496 350 660 796
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 932 581 (4 373 934) 219 705 (999 596)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 169) 13 316 (3 102) 3 043
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 3 026 270 (1 469 172) 712 953 (335 757)
XII. Aktywa razem 71 141 415 68 792 787 17 056 610 15 549 907
XIII. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 2 353 131 1 270 745 564 178 287 239
XIV. Zobowiązania wobec klientów 57 273 255 55 875 609 13 731 630 12 630 111
XV. Kapitał własny 7 772 599 6 941 205 1 863 530 1 568 988
XVI. Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 290 853 274 213
XVII. Liczba akcji (szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,41 5,72 1,54 1,29
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,41 5,72 1,54 1,29
XX. Współczynnik wypłacalności 21,99% 17,40% 21,99% 17,40%
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,56 0,58 0,13 0,13
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,56 0,58 0,13 0,13
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_Raport Zarządu Millennium 2017.pdf1_Raport Zarządu Millennium 2017.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i Grupy
2_Raport Finansowy Grupa Millennium 2017.pdf2_Raport Finansowy Grupa Millennium 2017.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
3_Raport Niefinansowy Millennium 2017 .pdf3_Raport Niefinansowy Millennium 2017 .pdf Sprawozdanie informacji niefinansowych Banku i Grupy
4_Millennium_sprawozdanie biegłego 2017_cons_PL.pdf4_Millennium_sprawozdanie biegłego 2017_cons_PL.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta dla Grupy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-23 Joao Bras Jorge Prezes Zarządu
2018-02-23 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu
2018-02-23 Wojciech Haase Członek Zarządu
2018-02-23 Andrzej Gliński Członek Zarządu
2018-02-23 Maria Jose Campos Członek Zarządu
2018-02-23 Wojciech Rybak Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-23 Dariusz Kowalczyk Dyrektor Departamentu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.