REKLAMA

01CYBERATON: Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 131.116.608,00 zł.

2021-06-16 18:49
publikacja
2021-06-16 18:49
Zarząd 01CYBERATON PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 czerwca 2021 r. dokonał wpisu zmiany Statutu Emitenta, która dotyczyła treść § 8 Statutu Emitenta w związku z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym w wyniku rejestracji zmiany, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 29.678.632,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem sześćset trzydzieści dwa złote) poprzez emisję 3.709.829 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda tj. kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 101.437.976,00 zł do kwoty 131.116.608,00 zł.
Poprzednia treść § 8 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„ § 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101.437.976,00 zł (słownie: sto jeden milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 12.679.747 (dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na:
1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250;
2) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076;
3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000;
4) 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6696421.
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.”
Po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, § 8 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„ § 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 131.116.608,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto szesnaście tysięcy sześćset osiem złotych).
2. Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 8 zł (osiem złotych).
4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.389.576 (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, a mianowicie na:
1) 31.250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych), każda akcja, o numerach od 00001 do 31250;
2) 4.452.076 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 4452076;
3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii W o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1500000;
4) 6.696.421 (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) sztuk akcji imiennych serii V o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6696421;
5) 3.709.829 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3709829.
5. Akcje w Spółce mogą być umarzane na zasadach wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia obowiązującą treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki
20210616_184925_0000134527_0000132615.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki