REKLAMA

STALPRODUKT: wyniki finansowe

2020-08-28 17:28
publikacja
2020-08-28 17:28
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenia_Zarzadu_(PSr_2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowany_raport_polroczny_PSr_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_(PSr_2020).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_skons._spr._fin..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_bieglego_rewidenta_z_przegladu_jednostkowego_spr._fin..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 647 097 1 949 752 370 859 454 700
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 94 072 132 444 21 181 30 887
III. Zysk (strata) brutto 96 045 124 997 21 625 29 150
IV. Zysk (strata) netto w tym: 81 820 96 120 18 423 22 416
- zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki dominującej 77 167 89 303 17 375 20 826
- zysk netto przypad.na udziały nie dające kontroli 4 653 6 817 1 048 1 590
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 159 618 28 509 35 939 6 648
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 412 -124 234 -31 840 -28 972
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 206 991 -7 702 231
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -16 000 -94 734 -3 603 -22 093
IX. Aktywa razem 4 294 505 4 345 081 961 600 1 020 331
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 509 834 1 587 056 338 073 372 680
XI. Zobowiązania długoterminowe 510 300 530 197 114 263 124 503
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 545 316 620 318 122 104 145 666
XIII. Kapitał własny w tym: 2 784 671 2 758 025 623 527 647 652
- przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej 2 676 933 2 650 456 599 403 622 392
- przypadający na udziały nie dające kontroli 107 738 107 569 24 124 25 260
XIV. Kapitał zakładowy 11 161 11 161 2 499 2 621
XV. Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 14,66 17,22 3,30 4,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 14,66 17,22 3,30 4,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 499,02 494,25 111,74 116,06
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 5,00 1,16


1. Porównywalne dane finansowe (poz. IX – XIV i XVIII) zaprezentowano
według stanu na 31.12.2019 r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane
są za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.2. Do przeliczenia
waluty w PLN na walutę w EUR posłużono się kursami EUR wg następujących
zasad:- pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EUR wg
średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.06.2019 r. i
wynoszącego 4,4660 zł oraz 4,2585 zł na dzień 31.12.2019 r.-
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono na EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów EUR ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu każdego miesiąca
objętego raportem i wynoszącego 4,4413 zł dla I półrocza roku 2020 oraz
4,2880 zł dla I półrocza roku 2019.3. Do wyliczenia
zysku na jedna akcję zwykła przyjęto 5 580 267 akcji .


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenia Zarządu (PSr_2020).pdfOświadczenia Zarządu (PSr_2020).pdf Oświadczenia Zarządu
Skonsolidowany raport półroczny_PSr_2020.pdfSkonsolidowany raport półroczny_PSr_2020.pdf Skonsolidowany raport półroczny 2020
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy (PSr_2020).pdfPółroczne sprawozdanie z działalności Grupy (PSr_2020).pdf Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy 2020
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skons. spr. fin..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skons. spr. fin..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania fin.
Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego spr. fin..pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego spr. fin..pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania fin.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Piotr Janeczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny .
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki