REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

Obowiązki i uprawnienia pracowników w czasie czwartej fali koronawirusa

Ewelina Czechowicz2021-09-13 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-09-13 06:00
Obowiązki i uprawnienia pracowników w czasie czwartej fali koronawirusa
Obowiązki i uprawnienia pracowników w czasie czwartej fali koronawirusa
/ Shutterstock

Pandemia zmieniła rzeczywistość osób pracujących. Domy zamieniono na biura, pracownicy trafiali na przymusowe urlopy, kwarantannę lub izolacje, część pracujących rodziców dzieliła pracę z opieką nad uczącymi się w domach dziećmi dzięki możliwości korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przed nami czwarta fala koronawirusa. Czy praca zdalna zostanie uregulowana? Czy rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Powrót do stacjonarnej pracy tej jesieni w wielu firmach nadal stoi pod znakiem zapytania. Niektórzy pracownicy mają pracować w trybie hybrydowym. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem przepisów, który ma pozwolić na sprawdzenie, czy pracownik poddał się szczepieniu. Rząd planuje też zmiany w przepisach dotyczących kwarantanny i izolacji, które mają zostać wydłużone. Co czeka pracujących tej jesieni i na co należy się przygotować w czasie kolejnej fali epidemii?          

Pracodawca sprawdzi, czy pracownik jest zaszczepiony?

Rządzący pracują nad przepisami, które w czasie czwartej fali COVID-19 mają dać pracodawcy możliwość weryfikacji, czy pracownik jest zaszczepiony. Na chwilę obecną mimo zapowiedzi projekt nie został poddany głosowaniu i trudno powiedzieć czy pracodawcy otrzymają możliwość weryfikacji czy pracownicy zostali zaszczepieni. Zgodnie z treścią projektu weryfikacja miałaby być możliwa za pomocą aplikacji mobilnej udostępnionej przez Centrum e-Zdrowia lub wykorzystywaniu zaświadczeń, na których umieszczony będzie wizerunek twarzy posiadacza zaświadczenia. Dzięki informacji, czy pracownik jest zaszczepiony, przełożeni mieliby zyskać możliwość organizacji pracy w taki sposób, aby chronić zdrowie pracowników. 

"W projektowanej regulacji przewiduje się wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą pracodawcom uzyskiwać informacje dotyczące zaszczepienia, faktu przebycia zakażenia SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Proponuje się, aby w przypadku osoby, która przekazała informację o braku zaszczepienia przeciwko COVID-19 lub nieprzebyciu infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub posiadania ważnego pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, pracodawca mógł delegować tę osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny" – wskazano w wykazie prac legislacyjnych.

Nowe przepisy mają też dać uprawnienie do pytania o szczepienie w trakcie rekrutacji. Jak wskazano:

"Przewiduje się również możliwość oczekiwania powyższych informacji przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą ubiegającą się o pracę".

Zapowiadano też, że pracodawca zostanie wyposażony w możliwość wysyłania niezaszczepionych pracowników na bezpłatne urlopy, jednak powoli rządzący wycofują się z tych propozycji.  

"Polski ład", czyli wielka redystrybucja dochodu

Policzyliśmy, kto zyska, a kto straci

Usługi dla zaszczepionych

Powyższy projekt przepisów przewiduje również rozwiązania, dzięki którym przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym czasowym ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 46b pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie podlegał takiemu ograniczeniu, jeżeli działalność gospodarcza będzie wykonywana na rzecz osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19, osoby po przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej wynikiem testu diagnostycznego lub osoby posiadającej ważny negatywny wynik testu diagnostycznego.

Praca zdalna

Wielu pracowników od marca 2020 r. pracuje zdalnie. Jedni są z tego zadowoleni, inni wskazują minusy takiego trybu pracy. Pomimo zapowiedzi rządzących nadal brak też kodeksowych przepisów, które uregulowałyby zasady wykonywania pracy zdalnej. O projektowanych przepisach pisaliśmy już kilkakrotnie, jednak wciąż obowiązują regulacje dotyczące pracy zdalnej znajdują się w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Zgodnie z nimi „praca zdalna może zostać zlecona pracownikowi, jeśli ten posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do prowadzenia pracy, a rodzaj pracy na to pozwala; pracodawca zapewni narzędzia i materiały niezbędne do jej wykonywania oraz obsługę logistyczną; pracownik może wykorzystywać niezapewnione przez pracodawcę materiały i narzędzia, jeśli zapewnia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic chronionych prawem; pracownik (na polecenie pracodawcy) ma obowiązek prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności (świadczonej zdalnie pracy); pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie pracy zdalnej".

Ekwiwalent za pracę zdalną

Dotąd nie uregulowano też kwestii dotyczących wypłaty ekwiwalentu za pracę zdalną. Wielu pracowników zastanawia się, czy pracodawcy powinni zwracać koszty zakupu biurka, krzesła, dopłacać do prądu lub Internetu. 

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętu, stanowiące ich własność. Na tej podstawie nie ma dowolności w ustalaniu ekwiwalentu. Biorąc pod uwagę regulacje z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT, konieczne jest spełnienie łącznie szeregu warunków, takich jak:

 • zwrot powinien mieć postać pieniężną, każda inna forma rozliczenia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą nie mieści się w tym katalogu i tym samym nie powinna korzystać ze zwolnienia z PIT;
 • kwota ekwiwalentu powinna odpowiadać poniesionym przez pracownika wydatkom; oznacza to, że musi zachodzić racjonalny związek pomiędzy kwotą wypłaconą pracownikowi a wartością używanych dla celów pracodawcy narzędzi, materiałów lub sprzętu należących do pracownika.

Dwie emerytury - kto i kiedy może je otrzymać

Praca za granicą, dodatkowe ubezpieczenie w KRUS-ie, a nawet bycie pracownikiem mundurowym – może pod pewnymi warunkami skutkować możliwością wypłaty dodatkowej emerytury. Sprawdzamy, kiedy i komu będą przysługiwać dwa świadczenia.

Przepisy BHP w trakcie pandemii i badania lekarskie 

Pandemia wpłynęła na zmiany w zakresie szkoleń BHP oraz badań okresowych pracowników.  Niewłaściwe krzesło, brak prawidłowego oświetlenia czy nieprzestrzeganie czasu pracy to jedne z najczęściej wymienianych problemów przez pracowników, którzy pracują z domu. Tymczasem, jak informuje Państwowa Inspekcja Pracy, w czasie pandemii wzrosła ilość kontroli BHP.

Kwestia badań lekarskich w czasie epidemii COVID-19 została uregulowana w art. 12a ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842). Zgodnie z jej przepisami, w sytuacji kiedy nie ma dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie wstępne lub kontrolne może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Dodatkowo badania mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii.

W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

 • zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy;
 • przyjmowane do pracy w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy ponownie u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy;
 • przyjmowane do pracy w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

W innych przypadkach konieczne jest podanie pracowników wstępnym badaniom lekarskim.

Badania okresowe w czasie epidemii

W czasie epidemii COVID-19 zawieszono obowiązek przeprowadzania badań okresowych. W związku ze stanem epidemii badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność po tym dniu (np. 24 marca 2020 r.), ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Mimo stanu epidemii część pracodawców decyduje się na kierowanie na badania pracownicze i są one obecnie wykonywane. Trzeba pamiętać, że po odwołaniu stanu epidemii trzeba będzie wykonać badania w terminie 180 dni od dnia jego odwołania.

Składka zdrowotna w "Polskim ładzie". Resort finansów pokazał szczegóły

Ministerstwo Finansów zaprezentowało w środę nowe propozycje zasad rozliczania składki zdrowotnej w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu - poinformowali w trakcie wideokonferencji przedstawiciele resortu finansów. Zmiany dotyczą wysokości odprowadzanej składki m.in. dla ryczałtowców i liniowców.

Kwarantanna i izolacja w związku COVID-19 a badania kontrolne w pracy

Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Sam czas kwarantanny nie jest uznawany za chorobę. Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Dlatego pracownik, który przebywał powyżej nawet 30 dni na kwarantannie,  nie będzie zobowiązany do odbycia badań kontrolnych.

Urlop a COVID-19 

Do 30 września 2021 r. pracownicy muszą wykorzystać zaległy urlop za 2020 r. Pandemia koronawirusa dokonała zmian w zakresie udzielania zaległych urlopów.

Zgodnie z regulacjami z tarczy antykryzysowej 4.0 pracodawcy zyskali uprawnienie do narzucenia obowiązku wykorzystania zaległego urlopu. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

Kwarantanna i izolacja zmiana przepisów

Kwarantanna i izolacja to terminy, które wpisały się w covidową rzeczywistość. Większość z nas doświadczyła ich lub dotknęły naszych bliskich. Jakie obecnie są zasady odbywania kwarantanny i izolacji i co planują rządzący?

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zwalczeniu chorób zakaźnych, w którym proponuje się wydłużenie kwarantanny maksymalnie do 30 dni z 21 obecnie. Kolejna zmiana to kary za zatajenie informacji epidemicznych - będzie mogła grozić grzywna do 30 tys. złotych.

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy i może wynosić aktualnie 21 dni, po zmianie przepisów może wynieść maksymalnie 30 dni.

Z kolei izolacja to czas, kiedy uzyskujemy pozytywny wynik testu na koronawirusa. Trwa ona:

 • u osób objawowych – 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów,
 • u osób bezobjawowych – 10 dni liczonych od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni nie wlicza).

Dla kogo obowiązkowa kwarantanna?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegają:

 • osoby, które zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia kiedy otrzymałeś skierowanie na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej,
 • osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,
 • osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej, 
 • wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy

Świadczenia w czasie kwarantanny lub izolacji

Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pracownik za pierwsze w danym roku kalendarzowym 33 dni lub - gdy ukończył 50 lat - 14 dni niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia. Płatnikiem wynagrodzenia w tej sytuacji jest ZUS. Jest to tzw. wynagrodzenie chorobowe.

Po wyczerpaniu wynagrodzenia chorobowego ubezpieczony może korzystać z zasiłku chorobowego, który wypłaca ZUS, nie dłużej niż przez 182 dni, jeżeli pomiędzy niezdolnością do pracy nie ma przerw. Po wyczerpaniu tego okresu pracownik może starać się o świadczenie rehabilitacyjne, które może zostać przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest dostępna również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS.

Rząd zapowiada podatek przychodowy dla wielkiego biznesu

MF proponuje w ramach Polskiego Ładu wprowadzenie minimalnego podatku dla wielkich firm w wysokości 0,4 proc. przychodów firmy i 10 proc wydatków pasywnych - ogłosił w środę wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony został ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) jako szczególne świadczenie z powodu COVID-19 przysługujące rodzicom/opiekunom, tak by mogli sprawować osobistą opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnością w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek opiekuńczych.

Aktualnie pomimo rozpoczęcia nauki stacjonarnej w szkołach oraz początkiem zajęć po wakacjach w żłobkach i przedszkolach świadczenie to nie przysługuje.

Ustawa jednak daje możliwość Radzie Ministrów w przypadku wzrostu ilości zakażeń i zamykania placówek w związku z COVID-19 wydanie rozporządzenia, które przywróci ewentualne prawo do tego świadczenia. Obecnie rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych, o czym można przeczytać na łamach PIT.pl w artykule: Zasiłek opiekuńczy od 1 września 2021 r.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (14)

dodaj komentarz
innowierca
Przemysl pandemia. W biurze zarzadzono teraz, zeby codziennie robic test. Wyszlo ze 3 osoby maja Covid na 40 pracownikow. W latach przed-Covidowych, do 15% biurowych bylo czesto tydzien na chorobowym, bo goraczka, kaszel, lamie i lupie, ale nikt nie testowal.Mowiono "ma grype", albo ze chory.Mozna zalozyc ze o 100% zwiekszono Przemysl pandemia. W biurze zarzadzono teraz, zeby codziennie robic test. Wyszlo ze 3 osoby maja Covid na 40 pracownikow. W latach przed-Covidowych, do 15% biurowych bylo czesto tydzien na chorobowym, bo goraczka, kaszel, lamie i lupie, ale nikt nie testowal.Mowiono "ma grype", albo ze chory.Mozna zalozyc ze o 100% zwiekszono teraz liczbe ogolna testow w krajach EU.Zwiekszono wykrywanie wirusa.
pozhoga
Czwarta dawka - jak właśnie ustalono w Izraelu, teraz to już naprawdę zadziała.
kenn odpowiada pozhoga
Niestety, ale oni mają tylko już nadzieję, że kolejna dawka będzie działać dłużej - i jest panika na całego, bo nie wiedzą co robić (cytat):

"Nie wiemy, co się stanie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego w ciągu sześciu miesięcy i trzecia dawka będzie działać dużej"

I tyle, jeśli chodzi o "naukę"
Niestety, ale oni mają tylko już nadzieję, że kolejna dawka będzie działać dłużej - i jest panika na całego, bo nie wiedzą co robić (cytat):

"Nie wiemy, co się stanie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego w ciągu sześciu miesięcy i trzecia dawka będzie działać dużej"

I tyle, jeśli chodzi o "naukę" na podstawie której rządy podejmują decyzje. Co więcej, każdy z nich podejmuje inne decyzje!

A lud dalej wierzy w szopkę :P
taki-ktos-jak-ja
Dlaczego wymagać zaszczepienia na 1 tylko chorobę? I to wcale nie najgroźniejszą. Może od razu wymagajmy na 10 innych. Będziemy jeszcze bezpieczniejsi. I do tego obowiązkowy test na HIV i kiłę.
kenn
Najbezpieczniejsi będziemy, jak oddamy całą wolność rządom i pozwolimy się wszyscy pozamykać na wieczną kwarantannę! Na pewno rządzący się ucieszą ;) A nie, że Nie-Dziel-(Pol)ski musi się zniżać do takiego poziomu, że jeździ jak akwizytor po gminach polskich i reklamuje zachodnie produkty ;P
bober87
Chciałbym tylko przypomnieć rządzącym i wszystkim tym, którym słowo "KON-STY-TU-CJA" nie schodziło z ust przez pewien okres, jej artykuł 32 pkt 2:

"Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z JAKIEJKOLWIEK przyczyny."

Mam nadzieję, że będzie on zawsze "z
Chciałbym tylko przypomnieć rządzącym i wszystkim tym, którym słowo "KON-STY-TU-CJA" nie schodziło z ust przez pewien okres, jej artykuł 32 pkt 2:

"Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z JAKIEJKOLWIEK przyczyny."

Mam nadzieję, że będzie on zawsze "z tyłu głowy" podczas obmyślania kar dla krnąbrnych, którzy nie są zaszczepieni (z jakiejkolwiek przyczyny) i nie będą oni szykanowani z "tej przyczyny".

Ale jak wiemy, nadzieja umiera ostatnia...
kenn
Tak, sprawdzili już, w czerwcu zapowiadali, że sprawdzą czy przymus jest zgodny z konstytucją. Tym rządowym "prawnikom", którzy produkują taśmowo dziesiątki tysięcy papieru ustaw, mieli najwyraźniej z już samą konstytucją problem, bo po kilku tygodniach ogłosili, że jednak nie jest zgodne :P
eagleeye
Z tego co wiem to na chwile obecną nic z tego co tu jest napisane nie będzie wprowadzone.Nie było to omawiane na posiedzeniu RM w dniu 9 września a więc nie będzie t o procedowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP w dniach 15 a 17 września.

Ale to info jest na dzień 9 września 2021
taki-ktos-jak-ja
Pandemiczna maszyna z lekka się zacięła bądź jest to kontrolowana obsuwa. Zauważyli, że ludzie nie są w nastroju na zaostrzanie sytuacji. Być może odczekają trochę dłużej? Ale plan jest planem. Trzeba zmusić do zaszczepienia wszystkie dorosłe osoby do 2023. Taka jest umowa z MFW.
kuriergarwolinski.pl/garwolin-19472-mfw-rzad-zadeklarowal-
Pandemiczna maszyna z lekka się zacięła bądź jest to kontrolowana obsuwa. Zauważyli, że ludzie nie są w nastroju na zaostrzanie sytuacji. Być może odczekają trochę dłużej? Ale plan jest planem. Trzeba zmusić do zaszczepienia wszystkie dorosłe osoby do 2023. Taka jest umowa z MFW.
kuriergarwolinski.pl/garwolin-19472-mfw-rzad-zadeklarowal-zaszczepienie-wszystkich-doroslych-polakow,2.html

Powiązane: Koronawirus - poradnik

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki