1,8200 zł
-1,09% -0,0200 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 44/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2020 r., powziął od pełnomocnika spółki zależnej Emitenta Cezaro Sp. z o.o. informację o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2020 r., przez Cezaro Sp. z o.o. (jako Sprzedającą) ze spółką prawa handlowego, której głównym przedmiotem działalności jest najem powierzchni komercyjnych (jako Kupująca), ostatecznej umowy sprzedaży (dalej "Umowa") nieruchomości, tj. prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością zlokalizowanych na niej budynków w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 138-140 o funkcji handlowo – usługowej - tzw. Centrum Handlowe Faktoria (dalej "Nieruchomość").

Zgodnie z Umową Sprzedająca dokonała na rzecz Kupującej sprzedaży Nieruchomości w cenie 19.500.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) netto powiększonej o należny podatek VAT, tj. w cenie łącznej brutto 23.985.000,00 zł (dalej "Cena"), płatnej z rachunku escrow prowadzonego przez Bank, najpóźniej w terminie do dnia 03.02.2020 r., z tym zastrzeżeniem, że część Ceny, tj. kwota 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), pozostanie do dnia 10.06.2020 r. na rachunku escrow w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Kupującej wobec Sprzedającej w związku z pracami remontowymi prowadzonymi przez Sprzedającą na Nieruchomości.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach.

Niniejsza informacja uznana została przez Emitenta za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of Grupa Kapitałowa
IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz ("the Issuer"),
with reference to report no. 44/2019 of December 19, 2019, informs that
today (January 30, 2020,) it took from the proxy of the subsidiary of
the Issuer Cezaro Sp. z o.o. an information about the conclusion today
(January 30, 2020), by Cezaro Sp. z o.o. (as the Seller) with a
commercial company whose main subject of activity is the rental of
commercial space (as the Buyer), of the final sales contract (the
"Agreement") of real estate, i.e. perpetual usufruct right with the
ownership of buildings located on it in Bydgoszcz at Gdańska 138-140
with a commercial and service function - the so-called Faktoria Shopping
Center (hereinafter "Real Estate").


Pursuant to the Agreement, the Seller sold
the Real Property to the Buyer at a price of PLN 19,500,000.00 (in
words: nineteen million five hundred thousand zlotys 00/100) net plus
VAT / at a total gross price of PLN 23,985,000.00 (the "Price"), payable
from an escrow account kept by the Bank, no later than on 02/02/2020,
with the proviso that part of the Price, i.e. the amount of PLN
1,000,000.00 (in words: one million zlotys 00 / 100), will remain until
10/06/2020 on the escrow account in order to secure any claims of the
Buyer against the Seller in connection with renovation works carried out
by the Seller on the Real Estate.


Other terms of the Agreement do not differ
from standard terms in this type of agreements.


This information has been recognized by the
Issuer as confidential information subject to publication pursuant to
art. 17 paragraph 1 of Regulation no 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Regulation on
market abuse) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and Council and Commission Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC.

[English version of the
report is not legally binding. It is a translation for reference only]

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-30 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2020-01-30 Piotr Fortuna Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.